Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bekämpning av rotticka ska ske vid avverkning på ofrusen mark

Jord- och skogsbruksministeriet
14.4.2016 13.51
Pressmeddelande

Regeringen godkände i dag den 14 april 2016 en förordning om bekämpning av rotticka. Förordningen specificerar områdena med risk för spridning av rotticka, bekämpningsobjekten och de godtagbara bekämpningsmetoderna. Förordningen träder i kraft samtidigt med ändringen av lagen om bekämpning av skogsskador den 18 april 2016.

Avverkare ska i samband med beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning på mineraljordar och torvmark svara för bekämpning av rotticka på ett riskområde för utbredning av rotticka från ingången av maj till utgången av november. Enligt skogslagen är Mellersta och Södra Finland områden med risk för spridning av rotticka.

Rotticka ska bekämpas om volymen av skogsbeståndets trädbestånd i riskområdet på mineraljord före avverkningen utgörs till mer än 50 procent av tall eller gran eller av vardera sammanlagt. På torvmark ska bekämpningen utföras i områden där volymen av trädbeståndet före avverkningen utgörs till mer än 50 procent av gran.

Godtagbara bekämpningsmetoder är stubbehandling med ett godkänt växtskyddsmedel, byte av trädslag till lövträd efter förnyelseavverkning eller någon annan åtgärd med samma verkan. Stubbupptagning eller hyggesbränning i förnyelsearealen är inte godtagbara metoder. Alla granstubbar med en diameter över 10 centimeter ska behandlas. 

Rotticka behöver inte bekämpas om något av följande villkor uppfylls:

  • den termiska vegetationsperioden har inte börjat 
  • temperaturen ligger under 0 celsiusgrader på avverkningsdagen
  • marken har ett sammanhängande snötäcke
  • den lägsta temperaturen för de tre senaste veckorna före avverkningen har varit under – 10 celsiusgrader i kommunen där avverkningen av skogen ska ske

Ytterligare information:
Sanna Paanukoski, överinspektör, tfn 0295 162449