Hoppa till innehåll
Media

Ändrade jakttider börjar gälla vid ingången av juni

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2018 13.51 | Publicerad på svenska 25.5.2018 kl. 15.12
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade i dag en förordning som ska minska skador som orsakas av vilt. Ett ytterligare mål är att minska behovet av dispenser samt att få in mer information särskilt om de vattenfågelarter som är på tillbakagång. Det blir längre jakttider för flera viltarter från och med juni.

– Jakttiderna för älg, vitsvanshjort och rådjur har förlängts i synnerhet för att förebygga skogs- och trafikskador. Beståndet av hjortdjur har växt och djuren förstör till exempel plantskog. Vi vill ingripa i situationen nu, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Den egentliga älgjaktsäsongen som i hela landet inleds den andra lördagen i oktober fortsätter till slutet av året. Även därefter får älgar i fortsättningen jagas utan hund fram till den 15 januari. Vitsvanshjort och rådjur får jagas under den vanliga jakttiden samt också utan hund från den 1 februari till den 15 februari.

I Lappland börjar älgjakten tidigare, vilket i framtiden också gäller Kuusamo och Taivalkoski. Fredningen av älg under brunstperioden blir samtidigt kortare, det vill säga fredningen börjar gälla den 21 september och pågår till och med dagen före den andra lördagen i oktober.

Färre dispenser i framtiden

Jakten efter grågäss och kanadagäss på åkrar inleds den 10 augusti i fortsättningen. På det här sättet vill man minimera de skador som gäss orsakar på jordbruket på förhösten särskilt vid kusten. 

Östersjövikare och gråsäl får nu jagas samtidigt, vilket innebär att östersjövikare är fredad från och med den 1 januari till och med den 15 april. Östersjövikare får således jagas även på senhösten då de orsakar stora skador på fisket. Även de ändrade fredningstiderna för ekorre, skogsmård och hermelin hjälper att förebygga skador orsakade av vilt.

Ändringarna i fredningstiderna för tjäder, orre och järpe tillåter jakt fram till den 10 december under goda fågelår. Om fågelpopulationerna växer avsevärt, är det också möjligt att i vissa områden jaga tjäder- och orrhanar från och med den 10 januari till och med den 31 januari. I landskapen Nyland och Egentliga Finland har jakttiden för tjäder dock förkortats. Skogshönsfågelpopulationernas storlek beräknas årligen med hjälp av vilttrianglar. Jakten begränsas vid behov genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 

Rapphöna får jagas fram till utgången av december. Ändringen ska förbättra vilthushållningens verksamhetsförutsättningar.

Skyldigheten att lämna fångstanmälan utvidgas år 2020

Från och med ingången av augusti 2020 ska jägare lämna en fångstanmälan till Finlands viltcentral även om bläsänder, stjärtänder, årtor, skedänder, brunänder, viggar, ejdrar, alfåglar, småskrakar, storskrakar samt sothöns. Det är nödvändigt att centralen får in mer och exaktare information om fångsterna eftersom dessa fågelstammar redan länge uppvisat en tillbakagående trend. Det är enkelt att lämna en fångstanmälan på Oma riista.fi, men anmälan kan också upprättas på en blankett.

Förordningen innehåller också bestämmelser om kravet på jaktledarens närvaro vid jakt i sällskap samt om jaktledares uppgifter vid jakt efter stora rovdjur. I bestämmelserna om luftvapen och licenser för jakt på hjortdjur gjordes också små ändringar.

Mer information:

Teemu Nikula,  äldre regeringssekreterare, tfn 050 3315 128, [email protected]

Janne Pitkänen, överinspektör, tfn 0295 16 2338, [email protected]

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2391, [email protected] (anträffbar från och med 28.5)