Hoppa till innehåll
Media

Utanför renskötselområdet får skjutas högst 40 vargar nästa vinter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2016 15.40 | Publicerad på svenska 15.11.2016 kl. 13.30
Pressmeddelande

I jord- och skogsbruksministeriets förordning föreslås att utanför renskötselområdet får årligen fällas 40 vargar under jaktåren 2016 - 2018. Den tidigare förordningen för jaktåret 2015 - 2016 gällde bara stamförvaltningsmässig jakt. Kvoten var då 46 och fångsten 43 vargar. Hela jaktårets uttag var 78 vargar.

En bedömning av den stamförvaltningsmässiga jakten blev just färdig. Ett pressmeddelande om bedömningen gavs ut den 31 oktober. Utifrån bedömningsresultatet ska det införas förändringar i jakten, dvs. i vargkvoten som gäller utanför renskötselområdet ingår i fortsättningen också till exempel de vargar som fällts med stöd av skadebaserade licenser, eliminerats på order av polisen samt de vargar som dött i trafiken eller till följd av olaglig jakt. När man beviljar licenser påverkas kvoten också av vilka individer som fångats just då. Finlands viltcentral ska särskilt följa upp antalet fällda alfahonor.  

När man beviljar dispenser ska man utöver jaktlagens 41 a § 1 mom. 2 punkt (förebyggande av allvarlig skada) tillämpa 41 a § 1 mom. 3 punkten (tvingande skäl med hänsyn till den allmänna säkerheten eller något annat  allmänt intresse, inbegripet sociala skäl). Denna grund kan tillämpas när jakt är nödvändig för att öka lokalbefolkningens förståelse för stora rovdjur. Jakten ska kunna börja genast efter att dispensen är beviljad, vilket gör att alla dispenser inte är i kraft samtidigt. På detta vis går det bättre att bedöma dispensernas effekter för vargpopulationen. När man beviljar dispenser gradvis, kan man också bättre bedöma antalet dödade alfahonor och beakta detta i de senare besluten. Beslutsfattandet stöds av revirsamarbetsgrupper och i vissa områden också av rovdjursdelegationer som bedömer behovet av dispens. 
Till skillnad från tidigare föreslås det att förordningen är i kraft i två år. Detta i syfte att ge viltcentralen en så flexibel och kontinuerlig rätt som möjligt att bevilja dispenser när ansökningarna uppfyller kriterierna.  Förordningen ska ses över i slutet av år 2017. 

Enligt Naturresursinstitutets halvtidsöversyn finns de ungefär 23 - 28 vargflockar i Finland. Av dessa rör sig nio flockar också på den ryska sidan. För ett år sen i november hade vi enligt Naturresursinstitutet sammanlagt 22 - 43 flockar, tio av den gemensamma med Ryssland. 
I december 2016 görs en ny uppskattning av populationen med mer exakt information såväl om antalet flockar som antalet vargar. En slutlig uppskattning av populationens storlek blir klar efter jaktsäsongen i mars 2017.  

Remisstiden går ut den 9 december.

Ytterligare information:
Jussi Laanikari, överinspektör,  jussi.laanikari(at)mmm.fi, tfn 0295 162 432
Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, sami.niemi(at)mmm.fi, tfn 0295 162 391