Näring

Matens säkerhet och hälsosamhet hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Näring är en fast del av matens säkerhet och hälsosamhet. Legislativa synpunkter om näring behandlas vid Jord- och skogsbruksministeriet i samband med olika sakhelheter i delegationen för matpolitik, sektionen för livsmedelslagstiftning och tillsyn samt sektionens expertgrupper.

Statens näringsdelegation är ett expertorgan som är underställt Jord- och skogsbruksministeriet. Dess uppgift är att följa upp och utveckla befolkningens näring. Delegationen upprättar rekommendationer kring näring, ger åtgärdsförslag och följer upp hur åtgärderna genomförs samt hur de påverkar befolkningens hälsa. Delegationens medlemmar är experter vid myndighetsinstanser som behandlar näringsfrågor, hälsofrämjande organisationer och forskningsinstitut. Den nuvarande delegationen började sin treåriga mandatperiod den 4 oktober 2010.

 

Länkar:

Statens näringsdelegation

Delegationen för matpolitik (beslutet om tillsättande) [FI]

Sektionen för livsmedelslagstiftning och -tillsyn (beslutet om tillsättande) [FI]

sektionen för utveckling av livsmedelskedjan och kommunikation (beslutet om tillsättande)

 

 

Further information

Minna Huttunen, elintarvikeylitarkastaja 
Ministry of Agriculture and Forestry, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162384