Skip to content
Government and ministries Media

Överdirektör Johanna Buchert blir ny generaldirektör för Naturresursinstitutet

Jord- och skogsbruksministeriet
23.8.2018 13.25 | Publicerad på svenska 23.8.2018 kl. 16.28
Pressmeddelande
Foto: Naturresursinstitutet

Statsrådet har utsett teknologie doktor Johanna Buchert till ny generaldirektör för Naturresursinstitutet. Buchert som hittills arbetat som överdirektör vid Naturresursinstitutet och svarat för institutets forskning inleder femårsperioden den 10 september 2018. Mari Walls som skötte tjänsten tidigare har utnämnts till rektor för det nya universitetet i Tammerfors.

Buchert har arbetat som överdirektör med ansvar för institutets forskning sedan augusti 2015. Dessförinnan arbetade hon länge i flera olika uppgifter på Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Före Naturresursinstitutet arbetade Buchert som forskningsdirektör på VTT.

Nationella och globala utmaningar, såsom klimatförändringen, ökar behovet av att undersöka och ta fram lösningar för att kunna använda naturresurser på ett hållbart sätt. Bioekonomi och cirkulär ekonomi är en möjlighet för Finland. Till stöd för detta behövs forskningsdata och Naturresursinstitutet har en central roll i att producera dessa data.  

Generaldirektören för Naturresursinstitutet som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde svarar för forskningsinstitutets verksamhet och konkurrenskraft, stärkandet av institutets internationella verksamhet och för verksamhetens resultat. Bucherts internationellt erkända forskarbakgrund och mångsidiga samarbetsnätverk ger goda förutsättningar att sköta generaldirektörens uppgifter. Det särskilda målet under de närmaste åren är att stärka forskningsinstitutets finansieringsbas och kunnande så att institutets verksamhet utvecklas och verksamhetsförutsättningarna hålls goda. 

- Naturresursinstitutet spelar en nyckelroll när vi tänker på att våra värdefulla naturresurser ska ge allt mer välbefinnande, ekonomisk tillväxt och naturvärden. Detta förutsätter internationellt konkurrenskraftig forskning och framtagande av lösningar som baserar sig på forskningsdata. Naturresursinstitutet siktar också i fortsättningen på samarbete med näringslivet, starkare internationella och nationella samarbetsnätverk och forskningens större genomslagskraft, säger den blivande generaldirektören Johanna Buchert. 

Tjänsten som generaldirektör söktes av 18 personer inom utsatt tid, det vill säga den 15 juni 2018.

Mer information:
Eeva Pystynen, förvaltningsdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2357, [email protected]
Johanna Buchert, överdirektör, forskning, Naturresursinstitutet, tfn 0295 32 6663, [email protected]