Skip to content
Government and ministries Media

Nya lagen om Forststyrelsen godkänd av riksdagen

Jord- och skogsbruksministeriet
30.3.2016 14.31
Pressmeddelande

Riksdagen godkände i dag den nya lagen om Forststyrelsen. Forststyrelsens skogsbruksaffärsverksamhet ska överföras till ett skogsbruksaktiebolag som ägs helt av staten. Detta innebär att statens skogsbruksaffärsverksamhet ordnas nu på ett konkurrensneutralt sätt enligt EU-bestämmelserna så att affärsverksamheten kan lämnas hos staten. Lagen avser träda i kraft den 15 april 2016.

Statens mark- och vattenområden ägs fortfarande direkt av staten. Till Forststyrelsens allmänna uppgifter hör att sköta, använda och skydda statens mark- och vattenegendom på ett hållbart sätt. Funktionerna ska planeras och samordnas med beaktande av kraven på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I praktiken sker samordnandet i samband med arbetet med Forststyrelsens regionala naturresursplaner. 

Användningen av nationalparker, vildmarksområden och andra naturskyddsområden fortsätter på samma sätt som tidigare. Skötseln av dessa sker under miljöministeriets styrning. Statens mark- och vattenområden ska förvaltas av affärsverket Forststyrelsen och Forststyrelsens dotterbolag kommer att få rätt att använda områdena.

Dotterbolaget som bedriver statens skogsbruk har till uppgift att sköta skog, driva och försälja virke i statens ekonomiskogar. Riksdagen, ministerierna och Forststyrelsens styrelse ska se till att de samhälleliga förpliktelserna, bl.a. naturens biologiska mångfald, rekreationsanvändning, främjande av sysselsättningen och de krav som gäller samekulturen och renskötseln, blir beaktade i affärsverksamheten. I samband med att man tar fram regionala naturresursplaner har människor och intressentgrupper möjlighet att inverka på hur dessa förpliktelser och avverkningar ska riktas i statens ekonomiskogar. Rätten att använda ekonomiskogar för affärsverksamhet kan bolaget inte överföra till någon annan.

– Statens skogar och vatten, dvs. vår nationalegendom, förblir i statens ägo. Riksdagens styrningsmöjligheter ändras inte. Även det nya bolaget ägs helt av staten och det är inte möjligt att sälja en enda aktie i bolaget utan att riksdagen godkänner försäljningen och lagen ändras, påminner jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Lagen innehåller inte några bestämmelser som skulle försämra samernas ställning. Enligt den nya lagen ska skötsel, användning och skydd av de naturresurser som förvaltas av Forststyrelsen samordnas i samernas hembygdsområde så att förutsättningarna för att utöva samekulturen tryggas. De kommunvisa delegationer som ska inrättas inom samernas hembygdsområde ska i någon mån bidra till att förbättra samernas rätt att som ursprungsfolk bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. 
 

Ytterligare information:
Jyrki Peisa, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 364 0836
Vilppu Talvitie, regeringsråd, tfn 0295 16 2417

Ofta frågade frågor om reformen av lagen om Forststyrelsen (på finska): http://mmm.fi/ukk-metsahallituslaki

Kimmo Tiilikainen Skogar