FI SV EN

Sektionen för jordbruk och livsmedel (EU18-sektionen)

Finlands ståndpunkter om aktuella EU-frågor inom jordbruks- och livsmedelssektorn samordnas i sektionen för jordbruk och livsmedel, dvs. EU18-sektionen, som sammanträder nästan varje vecka. Kommittén för EU-ärenden har inrättat 36 sektorspecifika beredningssektioner. 

Ett ärende tas upp för behandling i sektionen när ett förslag från kommissionen eller något annat pågående ärende står på dagordningen för den särskilda jordbrukskommittén eller rådet för jordbruk och fiske eller om det håller på att utarbetas en skrivelse till riksdagen, dvs. en så kallad U-skrivelse eller E-skrivelse, om ärendet. 

Ordföranden för EU18-sektionen är avdelningschefen vid jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning och vice ordförande är en tjänsteman från enheten för EU-samordningen (och internationella frågor). EU18-sektionen sammanträder vanligen i utvidgad sammansättning, som förutom tjänstemän vid ministerierna och ämbetsverk även innefattar representanter för intressegrupper.

EU-18-sektionens sammansättning:

 • Jord- och skogsbruksministeriet
 • Finansministeriet
 • Miljöministeriet
 • Utrikesministeriet
 • Arbets- och näringsministeriet
 • Social- och hälsovårdsministeriet
 • Statsrådets kansli
 • Ålands landskapsregering
 • Livsmedelsverket
 • Tullen
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC
 • Maidonjalostajien ja meijeritukku-kauppiaiden liitto M2L
 • Trädgårdsförbundet ry
 • Livsmedelsindustriförbundet rf
 • Finlands Dagligvaruhandel rf
 • Skogsindustrin rf
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Natur och Miljö
 • Konsumentförbundet rf
 • Kommunförbundet
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
 • STTK (Agrologernas Förbund)
 • AKAVA (Agronomförbundet)
 • Finlands Livsmedelsarbetareförbund FLF rf

EU18-sektionen har flera rådgivande undersektioner som har specialiserat sig på behandling av sina egna sektorers EU-frågor. Undersektionernas medlemmar består också av både tjänstemän och representanter från intressegrupper.

Undersektioner:

 • veterinärmedicin
 • vin- och alkoholfrågor
 • utsädes- och plantmaterial
 • växthälsa
 • växtskyddsmedel
 • gödsel- och växtunderlag
 • foder
 • ekologisk produktion

Kontaktuppgifter

ordförande avdelningschef för livsmedelsavdelningen Minna-Mari Kaila
vice ordförande konsultativ tjänsteman Osmo Rönty
sekreterare konsultativ tjänsteman Sanna-Helena Fallenius
sekreterare specialsakkunnig Laura Uusitalo

e-postadresser: förnamn.efternamn@gov.fi
 

Further information: