FI SV EN

Luomu 2.0 – Finlands nationella ekostrategi för 2030

Jord- och skogsbruksministeriet har gett ut programmet för ekologisk produktion, Luomu 2.0. Programmet vill svara på den ökade efterfrågan på ekologiska produkter genom att erbjuda fler ekologiska produkter på marknaden samt genom att tillgodose detaljhandelns och yrkeskökens behov.

De huvudsakliga målen för programmet för ekologisk produktion fram till 2030 är:

 1. Konsumtionsefterfrågan på ekologiska produkter ökar – ekologiska produkters marknadsandel stiger till fem procent 2030. Konsumtionsefterfrågan på, exporten av och produktionen av ekologiska produkter ska ökas på ett balanserat sätt.
 2. Användningen av ekologiska livsmedel i storkök ökar. Målet för användning av ekologiska livsmedel i offentliga kök är 25 procent 2030 i Finlands nationella upphandlingsstrategi.
 3. Förädlingsgraden av ekologiska livsmedel stiger. Ökningen i efterfrågan på ekologiska produkter är direkt beroende av att förädlingsgraden på livsmedel höjs och av att nya produkter kommer ut på marknaden.
 4. Finland blir ett betydande exportland för ekologiska produkter. Det ska utvecklas lämpliga produkter för varje marknad för exportsyften och förädlingsgraden för ekologiska produkter ska höjas.
 5. Produktionen ökar. Produktionen ska tillgodose den ökade efterfrågan genom att man tillverkar ett tillräckligt antal ekologiska produkter.
 6. Området för ekologisk uppsamling utvidgas. Efterfrågan på finländska naturprodukter är stor och det är möjligt att den ökar särskilt på exportmarknaden.
 7. Ekologiskt vattenbruk införs. Det finns efterfrågan på ekologiskt odlad fisk.
 8. Den ekologiska kompetensen och kunskapen ökar. Avsikten är att med hjälp av kompetensnätverket AgriHub utveckla bland annat lantbruksföretagens och hela produktionskedjans ekologiska kompetens. Finska ekologiska forskningsinstitutets forskningsstrategi 2021–2024 publicerades i början av 2021.
 9. Lagstiftningen och övervakningen utvecklas. EU:s nya nationella förordningar om ekologisk produktion träder i kraft i början av 2023. Livsmedelsverket bereder nya anvisningar för övervakningen av ekologisk produktion.

Jord- och skogsbruksministeriet samordnar arbetet med att genomföra programmet för ekologisk produktion. En närmare handlingsplan, halvtidsmål och indikatorer bereds tillsammans med aktörerna inom den ekologiska branschen.

Luomu 2.0 – Finlands nationella ekostrategi för 2030

Mer ekologiskt!

Jordbrukspolitikens strategiska mål är enligt Katainens regeringsprogram stark tillväxt i andelen närproducerad och ekologiskt producerad mat.

Statsrådet antog 16.5.2013 regeringens program för utveckling av ekobranschen och målen för utvecklingen fram till år 2020, Mera ekologiskt! Programmet finns på finska, svenska och engelska.

Ekoprogrammets mål:

 • öka ekologisk produktion
 • göra utbudet av ekologiskt producerad mat mångsidigare
 • förbättra tillgången till ekologiskt producerad mat både via detaljhandeln som storkök

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 bidrar på många sätt till ekologisk odling, livsmedelsproduktion och marknadsföring. Stöden till ekologisk växtodling och husdjursproduktion är under denna programperiod en egen åtgärd. Mer information om de möjligheter som programmet ger på www.landsbygd.fi.

Konsumentkampanjen Luomuu!

Konsumentkampanjen Luomuu!, som beställts av jord - och skogsbruksministeriet, ordnades 2015 –2016.

I början av kampanjen gjordes en intervjuundersökning med tusen personer och en motsvarande konsumentintervjuundersökning genomfördes i början av 2017 efter att kampanjen avslutats.

För en inledande undersökning intervjuades tusen människor. En slutundersökning gjordes i maj 2017.

Kampanjen genomfördes av reklambyrån Markit Oy.

Further information