Skip to content
Media

Jord- och skogsbruksministeriet bidrar till ny artikel om vetenskapsdiplomati inom växtskydd som publicerades i tidskriften Nature Plants

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2020 14.15
Nyhet

Jord- och skogsbruksministeriet har nöjet att meddela att ett nytt strategidokument om vetenskapsdiplomati för växtskydd har publicerats. Rapporten som publicerades i den prestigefyllda referentgranskade vetenskapliga tidskriften Nature Plants påbörjades som en del av det internationella året för växtskydd 2020.

Ledande sakkunnig Ralf Lopian är en av rapportens medförfattare. Arbetet förde samman kvalificerade experter från det internationella växtskyddssamfundet för att analysera nya perspektiv och utmaningar i samordningen av internationell fytosanitär forskning.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att upp till 40 procent av livsmedelsgrödor går förlorade till skadedjur och växtsjukdomar varje år, vilket leder till en handelsförlust som uppgår till åtminstone 220 miljarder amerikanska dollar per år. Detta leder till att miljoner människor inte har tillräckligt med mat och orsakar allvarliga skador för jordbruket och miljön.

”Vetenskap är nyckeln till att på ett framgångsrikt sätt bemöta utmaningar som orsakas av att skadedjur och växtsjukdomar sprids internationellt. När resurserna för forskning i skadedjur och växtsjukdomar minskar globalt, behövs samverkan och samarbete på internationell nivå för att kompensera för de begränsade resurserna och att forskning bedrivs på ett effektivare sätt, säger Ralf Lopian.

Genom att upprätta ett internationellt nätverk vars mål är att främja internationella forskningsinsatser för reglerade och nya skadegörare, är det möjligt att övervinna en del utmaningar som fytosanitära system för närvarande utsätts för. Ett sådant nätverk kan också bistå länder för att länderna ska vara i en bättre ställning att skydda sig själva och sitt jordbruk, sin miljö och sin handel från skadedjur och växtsjukdomar. Dessutom skulle ett internationellt nätverk främja samarbetet mellan politiska beslutsfattare, forskningsfinansiärer och forskare och föra samman nationella och regionala myndigheter inom forskning, till exempel nationella växtskyddsmyndigheter, regionala växtskyddsmyndigheter, regeringar, och representanter från den akademiska världen, forskningsinstitut och industrier.

”Utmaningarna inom växtskydd är komplicerade och kräver specialiserad sakkunskap som inte kan hittas i ett enda land och därför ger vetenskapsdiplomati upphov till internationellt tvärvetenskapligt samarbete för att möta dessa utmaningar”, säger Dr Baldissera Giovani, samordnare vid Euphresco och rapportens huvudförfattare. ”Samordningen av fytosanitär forskning på global nivå påskyndar harmoniseringen av tillvägagångssätt och nationella perspektiv för att övergå från kompromisser som bygger på en lägsta gemensam nämnare till en mer ambitiös vision om internationellt växtskydd”, tillägger Giovani.

I många länder har de fytosanitära myndigheterna redan identifierat ett behov för ett internationellt nätverk för samordning av forskning. Jord- och skogsbruksministeriet har haft en central roll i denna internationella utveckling. Denna fråga behandlas i det strategiska ramverket för den internationella växtskyddskonventionen (IPPC) för 2020–2030 som kommer att läggas fram för antagande vid det femtonde sammanträdet vid kommissionen för fytosanitära åtgärder (CPM-15) 2021. Sakkunniga från Finland och Nya Zeeland har utarbetat utkastet till det strategiska ramverket. Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid jord- och skogsbruksministeriet påpekar att ”detta initiativ är än en gång en viktig fråga inom internationellt växtskydd som Finland har påverkat på ett betydande sätt. Detta är än en gång ett tecken på Finlands höga anseende inom det internationella sanitära och fytosanitära samfundet.”

Artikelns genom DOI (digital object identifier) 

Särtryck av rapporten kan beställas på http://www.nature.com/reprints/index.html.

Mer information från Jord- och skogsbruksministeriet lämnas av:

  • Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn +358400 291 910, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
  • Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn +358 295162439, fornamn.efternamn(at)mmm.fi
  • Ralf Lopian, ledande sakkunnig, tfn +358295162329, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Djur och växter Natur och klimat