Livsmedelsverket

Den 15 februari 2017 tillsatte ministeriet ett projekt som ska bereda sammanslagning av de verk som svarar för jordbruks- och livsmedelsfrågor. De sammangående verken är Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster.

Projektet pågår 16.2.2017 - 31.12.2018, projektdirektören är Kirsi Heinonen på jord- och skogsbruksminister. Den nya myndigheten med närmare 1 000 anställda inleder verksamheten den 1 januari 2019.

Varför slås verken ihop?

Syftet med sammanslagningen är att stärka jordbrukspolitikens och livsmedelskedjans samhälleliga genomslagskraft och lägga mer fokus på kunder. Ett ytterligare mål är att förnya verksamhetssätten, stärka ICT-kompetensen och utveckla en allt smidigare verksamhetskultur. Vidare bidrar man till en smidig ICT-tjänsteproduktion, gör verksamheten effektivare, sparar kostnader och förbättrar resurseffektiviteten på lång sikt. 

Arbetet för att inrätta den nya myndigheten sker i projektgrupper med ansvar för kundrelationer, kommunikation, informationsadministration, personalförvaltning, förvaltningstjänster, organisation, planering av verksamheten och ekonomin samt lönesättning. Projektgrupperna har inlett arbetet. En strategi för den nya myndigheten tas fram under hösten.

Regeringens proposition med förslag till lag om den nya myndigheten överlämnades i februari 2018. Livsmedelsverket kommer att ha många verksamhetsställen runt om i landet. Personalen på Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster är nu utspridd på över 20 orter.