Den gula bioekonomin eller jordbruket

Den gula bioekonomins, dvs. jordbrukets, huvuduppgift är att producera mat på ett lönsamt och hållbart sätt, och detta utgör också grunden för den gula bioekonomin. Gul bioekonomi är ett mycket brett begrepp, som omfattar biomassa från jordbruket och livsmedelssektorn, utnyttjande av sådana biomassor och tjänster kopplade till dem.

Jord- och skogsbruksministeriet har som mål att främja speciellt decentraliserad bioekonomi, vilket innebär att resurseffektiva bioekonomiska lösningar gör det möjligt att förbättra energi- och näringssjälvförsörjningen både regionalt och generellt samt att främja energi- och materialeffektiviteten. I decentraliserade lösningar utnyttjas råvarorna ofta nära produktionsplatsen, varvid nyttan av verksamheten kommer området till godo. I en decentraliserad bioekonomi skapar tjänster relaterade till miljö och naturresurser nya affärsmöjligheter på landsbygden och bidrar till ökad livskraft och mångsidigare utkomstmöjligheterna i regionerna. Alla aktörer i livsmedelssystemet, inte bara de i primärproduktionen, måste vara medvetna om sin egen roll för att öka hållbarheten i systemet. 

Med hjälp av metoder inom cirkulär ekonomi strävar man särskilt efter att effektivisera näringskretsloppet och utnyttjandet av näringsämnena. Utnyttjandet av näringsämnena kan effektiveras genom olika slutna återvinningsåtgärder, vilket minskar jordbrukets beroende av importerade fossila näringsämnen samtidigt som det ger miljö- och klimatfördelar. Vid ekologisk produktion tillåts inte användning av syntetiska kemiska gödningsmedel eller växtskyddsmedel, vilket också minskar beroendet av fossila råvaror.

Den växande efterfrågan på närproducerad eller ekologiskt odlad mat öppnar nya näringsmöjligheter för lantgårdarna och vidareförädlare samt förbättrar branschens konkurrenskraft och landsbygdens möjligheter. Livsmedelsbranschens företagares samarbete med turismbranschen ger chanser till utveckling av nya näringar och övergång från en binäring till en huvudnäring. Maten är en del av mänskans välbefinnande, matinnovationer relaterade till välbefinnande och hälsotjänster skapar nya möjligheter till företagande.

Naturprodukter och tjänster för naturturism och friluftsliv är både ekonomiskt och socialt en viktig del av Finlands bioekonomi. De hör båda till den gröna och den gula bioekonomin. I Finland finns världens största certifierade område för ekologisk insamling; 11,6 miljoner hektar.

På andra webbplatser

Finlands bioekonomistrategi (2022)
Bioekonomi

Mer information

Birgitta Vainio-Mattila, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, marknadsenheten Telefon:0295162346   E-postadress: