Samarbete i fråga om gränsvattendrag

Finland har bilaterala avtal om gränsvattendragen med Sverige, Ryssland och Norge. Genom avtalen har gränsvattendragskommissioner upprättats som samarbetsorgan. Deras uppgifter varierar beroende på avtalet. På kommissionens initiativ har det ingåtts ett särskilt fördrag om avtappningsstadgan för Saimen och Vuoksen. Samarbetet med Ryssland och Norge är regelbundet också inom ramen för överenskommelsen om reglering av Enare sjö. Finland deltar därtill i Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europas (ECE:s) konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar.

Överenskommelser om gränsvattendrag (på finska):

Gränsälvskommissionerna