Organiskt material som hörnsten för markens produktionsförmåga (ORANKI)

Genomförare: Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet

Ansvarsperson: Tapio Salo, Naturresursinstitutet

Finansiering: 450 000 euro (MAKERA)

Projekttid: 4/2016 - 3/2019

Sammanfattning: Syftet med projektet är att undersöka det organiska materialets samband till markstrukturen och behovet av åkergödsling. Detta sker med hjälp av tidigare uppföljningsmaterial och odlingsinformation från Naturresursinstitutets (Luke) forskningsstationer som kompletteras med nya mätningar på fältet och i laboratoriet.

Genom litteraturstudier och odlarenkäter identifieras odlingsmetoder som sparar och ökar markens organiska material. Vatteneffekter analyseras med hjälp av data från långvarig uppföljning av vattenkvaliteten. Detta sker genom att man utgående från skiftesdata på kommunnivå kombinerar trenderna för näringshalt och näringsförhållanden i stora älvar med avrinningsområdenas egenskaper och markanvändning. Betydelsen av organiskt kol för livsmedelsproduktionens ekonomiska lönsamhet bedömer man genom att beakta de kostnader som följer av försämrad struktur och ökad gödselanvändning samt genom att ta hänsyn till kostnaderna och lönsamheten av de åtgärder som ska öka halten organiskt material.    

Utifrån forskningsresultaten tar man fram rekommendationer för åtgärder i samband med skötsel av jordmånen som hjälper jordbrukaren att nå en så stor avkastning som möjligt med så små produktionsinsatser som möjligt samtidigt som man minimerar de negativa miljökonsekvenserna som bruket av mark för med sig.