Skador som orsakats av hjortdjur

I viltskadelagen avses med hjortdjur dovhjort, kronhjort, sikahjort, älg, vitsvanshjort och skogsvildren. Skador som orsakats av dessa hjortdjur ersätts med stöd av viltskadelagen. Skador orsakade av rådjur ersätts inte.

Skador som orsakats av hjortdjur är skador på odling, djur och skog. Skador på jord- och skogsbruk orsakade av hjortdjur ersätts ur statens medel inom ramen för statsbudgeten enligt vad som föreskrivs i viltskadelagen.

Medel som används för ersättningar inflyter i statsbudgeten i form av jaktvårdsavgifter som betalats av jägare.

Allmänt om ersättning av skador som orsakats av hjortdjur

Ersättning för jordbruks- och skogsskador som orsakats av hjortdjur kan betalas till en enskild jordbrukare eller enskild markägare, en enskild jordbrukares eller markägares dödsbo eller en sammanslutning som bildats av delägarna i ett dödsbo, delägarlag för samfällda skogar och till bolag som enskilda personer bildat och vilkas huvudsyfte är att idka gårdsbruk.

De kostnader för värdering av hjortdjursskador som ersättningstagaren har betalat inbegrips i den skada som ersätts. Värderingskostnaderna ersätts inte, om begäran om värdering har varit klart obefogad.

 

På andra webbplatser

Viltskadelag (105/2009)

Blanketter