Namnskydd är ett etablerat begrepp i Finland som avser EU:s kvalitetssystem för skyddade ursprungsbeteckningar (SUB) och geografiska beteckningar (SGB) samt garanterade traditionella specialiteter (GTS). Skydd av beteckningar kan sökas för jordbruksprodukter och livsmedel, starka alkoholdrycker och vin som framställts av druvor. Ansökningar om namnskydd för nya produkter tas emot av Landsbygdsverket.

Namnskyddssystemet ska skydda etablerade namn på livsmedel och jordbruksprodukter från missbruk och billigare imitationer, men också öka kännedomen om produkterna och underlätta marknadsföringen. En skyddad produkt ger mervärde som följer av produktens ursprung och av att produkten är tillverkad av vissa råvaror på ett visst tillverkningssätt. För konsumenten innebär skyddet en garanti för att produktens råvaror och tillverkningsmetoder är kända.

Skyddet är starkt. Det tillåter inte några anspelningar, det vill säga att t.ex. en ostprodukt inte får marknadsföras med påståenden om att den smakar fetaost eller är av fetaosttyp om den inte är tillverkad i Grekland enligt vissa kriterier. Skyddet gäller automatiskt i hela EU-området och genom avtalen mellan EU och tredje länder även utanför EU.

Systemet för namnskydd av jordbruksprodukter och livsmedel har gällt i EU sedan år 1993. Inom Europeiska unionen finns allt som allt 3 400 namnskyddade produkter. Alla skyddade produkter finns listade per produktgrupp och land i Europeiska kommissionens DOOR-program.

• EU:s databas för namnskyddade produkter och pågående registreringar av namnskydd för produkter

Tre olika skyddssystem

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) avser att produktens kvalitet eller egenskaper på ett väsentligt sätt eller uttryckligen bygger på det geografiska området. Alla produktionsfaserna måste också ske i det området. Till exempel Prosciutto di Parma, Champange och Lapin Puikula är registrerade under skyddade ursprungsbeteckningar.

Skyddad geografisk beteckning (SGB) avser att produktens särskilda kvalitet, anseende eller något annat särdrag i regel kan hänföras till produktens geografiska ursprung. Åtminstone en av produktionsfaserna måste ske i det aktuella området, men till exempel råvaran kan komma utanför området. Exempel på dessa är Bayerisches Bier, Puruveden muikku och Cognac. Skyddad geografisk beteckning är det mest använda systemet.

Namnen på jordbruksprodukter och livsmedel kan också registreras under beteckningen garanterade traditionella specialiteter (GTS). Till skillnad från de två andra systemen kan liknande produkter registrerade under denna beteckning säljas också av andra än områdets producenter förutsatt att produkterna framställs enligt produktens tillverkningsmetod. Till exempel Karjalanpiirakka kan också framställas utanför Finland, bara den framställs enligt den registrerade tillverkningsmetoden.

Kravspecifikationer för finska alkoholprodukter

Enligt artikel 20.2 i Europaparlamentets och rådets förordning 110/2008  ska medlemsstaterna se till att de kravspecifikationer för varje geografisk beteckning för spritdrycker som lämnats in till kommissionen senast den 20 februari 2015 finns tillgängliga för allmänheten.

Finland har lämnat in två kravspecifikationer: Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland och Suomalainen Marjalikööri/ Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/ Finnish fruit liqueur. Kravspecifikationerna i den form de lämnats in till kommissionen före 20.2.2015: 

Bilaga 1 Finsk bär-/fruktlikör
Bilaga 2 Finsk vodka

Ytterligare information:
namnskydd för livsmedel: Maija Heinonen och Petri Koskela
namnskydd för alkoholdrycker: Leena Seppä

Landsbygdsverket: Piritta Sokura

Ytterligare information om ansökningsförfarandet finns på Landsbygdsverkets webbplats.

Mer information

Petri Koskela, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162382