Nationella jordbruksstöd

Med nationella jordbruksstöd avses stödformer som helt betalas från statens medel. År 2015 var 325,4 miljoner euro tillgänglig för denna stödform. Målet med det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen är att komplettera EU:s stödsystem (EU-inkomststöd, kompensationsbidrag, miljöersättning och ersättning för djurens välbefinnande) samt för sin del säkerställa verksamhetsförutsättningarna och produktionens lönsamhet inom jordbruket och trädgårdsodlingen samt bevara landsbygdens livskraft.

Inom EU tillämpas gemensam jordbrukspolitik. Denna gemensamma jordbrukspolitik ställer begränsningar också till användningen av nationella medel för att stöda jordbruket. För att använda nationella medel för att stöda jordbruket behövs i regel EU:s godkännande.

Den centralaste nationella stödformen är det nordliga stödet. Det viktigaste målet för det nordliga stödet är att upprätthålla områdets produktion, utveckla produktionsstrukturen, säkerställa att produkterna kommer ut på marknaden och därtill stöda miljöskyddet och bevarandet av landsbygden. Stöd betalas enligt artikel 142 i Finlands anslutningsfördrag och kommissionens beslut som grundar sig på det. Nordligt stöd betalas inom stödområdet C som består av Mellersta och Norra Finland (på den norra sidan av linjen Villmanstrand - Tammerfors - Björneborg). År 2015 är avsikten att använda 290 miljoner euro för det nordliga stödet, dvs. cirka 90 procent av totalbeloppet av nationellt stöd.

Nordligt stöd betalas som literbaserat stöd till mjölkproduktionen. Stöd enligt djurenheter betalas till nötkreatur, tackor, hongetter och hästar. Till svin- och fjäderfähushållning betalas stöd lösgjort från produktionen. Stöd betalas enligt åkerodling som nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd och stöd till unga jordbrukare. Stöd betalas också till växthusproduktionen enligt växthusarealen. Dessutom används vissa andra mindre stödformer för nordligt stöd (såsom renstöd, transportstöd, lagerstöd för trädgårdsprodukter).

I Södra Finland (på den norra sidan av linjen Villmanstrand - Tammerfors - Björneborg) inom stödområdet AB betalas Södra Finlands nationella stöd. Stödet var tidigare känt som stöd enligt artikel 141 i anslutningsföredraget. Stödet grundar sig på artikel 214 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013. Utifrån detta har kommissionen gett ett beslut som reglerar stöden närmare. År 2015 är totalbeloppet av stöd cirka 29 miljoner euro, dvs. knappt 10 procent av totalbeloppet av nationellt stöd. Stöd betalas som stöd för växthusproduktion lösgjort från produktionen inom svin- och fjäderfähushållning.

Stödet för Södra Finlands mjölkproduktion, nötkreatur, får- och getskötsel betalas som EU:s direktstöd. I detta avseende skiljer sig stödsystemet mellan landets södra och norra del, även om stödsumman per enhet inom mjölkproduktion, för nötkreatur, tackor och hongetter är nästan samma som inom de södra delarna av området för nordligt stöd och inom AB-området.

Av de övriga nationella stöden är det nationella stödet för sockerbeta det centralaste. Stödbeloppet har varit cirka fem miljoner euro per år. Stöd betalas utifrån artikel 214 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013. Övriga nationella stödformer är stödet för biodling och transportstödet för sockerbeta, vars belopp är mindre än en miljon euro per år.

Mer information

Martti Patjas, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, jordbrukseneheten Telefon:0295162474   E-postadress: