Anpassning till klimatförändringen

Klimatförändringarna har redan nu konsekvenser också i Finland, och i framtiden kommer konsekvenserna att bli ännu starkare. De risker som ett förändrat klimat och extrema väderfenomen medför, till exempel mer översvämningar i städer och mer skogsskador, bör minimeras, och det är nödvändigt att förbereda sig för och anpassa sig till dem. Endast på det sättet kan vi säkerställa att de risker som klimatförändringarna medför inte realiseras.

Med anpassning till klimatförändringarna, eller klimatanpassning, avses både politiska och praktiska åtgärder som olika aktörer vidtar för att minska, förbereda sig för och anpassa sig till klimatförändringarnas olika konsekvenser och de risker som är förenade med dem. Ett mål med anpassningen är till exempel att minska faror eller konsekvenser för människor. Ett mål är också att dra nytta av de möjligheter som klimatförändringarna innebär. Också ekosystemen anpassar sig på olika sätt till klimatförändringarna. 

Jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för samordningen av klimatanpassningsarbetet på nationell nivå. Klimatanpassningen berör dock alla, eftersom klimatförändringarna inverkar på många olika sätt på samhället, ekonomin, människorna och ekosystemen.

En färsk nationell plan för anpassning till klimatförändringar har nyligen publicerats. Planen sträcker sig till 2030 och innehåller de centrala mål och åtgärder genom vilka Finland ska förbereda sig för och anpassa sig till ett förändrat klimat och dess konsekvenser. 

Enligt klimatlagen, som stiftades 2021, ska statsrådet varannan valperiod anta en nationell plan för anpassning till klimatförändringar. Det ska rapporteras om anpassningsåtgärderna till riksdagen minst en gång under valperioden i samband med att klimatårsberättelsen lämnas. Den senaste rapporten om anpassningsåtgärderna ingår i den klimatårsberättelse som lämnades till riksdagen 2021.

EU:s uppdaterade strategi för klimatanpassning godkändes i februari 2021. Den europeiska klimatlagen, som trädde i kraft i juli 2021, styr anpassningsarbetet i EU och dess medlemsländer.

Läs mer

Mer information

Karoliina Pilli-Sihvola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning 0295162100