Anpassning till klimatförändringen

Trots att man försöker bromsa upp klimatförändringen blir klimatet varmare och det går inte längre att totalt stoppa förändringen.  När klimatet blir varmare och extremt väder och extrema vattenförhållanden blir vanligare står såväl naturen som samhället inför ovanligt snabba förändringar.  

Vi måste kunna bereda och anpassa oss till de oundvikliga konsekvenserna, t.ex. oftare förekommande översvämningar, som följer av klimatförändringen.  Genom anpassningsåtgärder vill man bereda sig för det föränderliga klimatet inom samhällets alla delområden.  Att inleda anpassningsåtgärderna så tidigt som möjligt leder till bästa kostnadseffektivitet.

 

  

Nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2022

Målet för anpassningsplanen är att samhället har förmåga att anpassa sig till det föränderliga klimatet och hantera riskerna. Planen godkändes i form av statsrådets principbeslut 20.11.2014.  

Genom anpassningsplanen kan man minska de negativa konsekvenser som klimatförändringen orsakar för bl.a. människors säkerhet och levnadsförhållanden, naturen, näringar och samhällets vitala funktioner.  Ett mål är också att ta vara på de möjligheter som anpassningen kan medföra för näringarna och affärsverksamheten.

Den viktigaste riktlinjen i anpassningsplanen är att anpassningsåtgärderna tas in i alla sektorers normala planering, arbete och utveckling.  Anpassningsplanens uppföljningsgrupp samordnar genomförandet av planen.  

Nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2022

Anpassning och klimatlag 

Situationen gällande verkställandet av klimatplanen rapporterades i klimatårsberättelsen 2020, vilken tillställdes riksdagen 17.6.2020.

Den nationella anpassningsplanen är en del av det klimatpolitiska planeringssystemet enligt klimatlagen.  

Statsrådet godkänner anpassningsplanen med minst 10 års mellanrum. Planen innehåller en risk- och sårbarhetsanalys och vid behov sektorsvisa handlingsprogram.  

Åtminstone en gång under valperioden i samband med klimatårsberättelsen tas det fram en rapport om anpassningsåtgärdernas utfall, tillräcklighet och effekter.  

Klimatlag
Klimatlagstiftningen
Klimatårsberättelsen 2020

 

Mer information

Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning 0295162104