Andra strategier och program

Regionala skogsprogram

De regionala skogsprogrammen är lagstadgade utvecklingsplaner och arbetsprogram för skogssektorn på landskapsnivå. De främjar en mångsidig och hållbar användning av skog med hänsyn till de lokala utgångspunkterna, utvecklingsbehoven och målen. Programmen sammanställer informationen om områdets skogar och utvecklingsbehov, såsom de allmänna målen för hållbar vård och användning av skog samt utveckling av skogsbruket. De regionala skogsprogrammen ses över minst vart femte år.

Skogsprogrammen bidrar till att nå EU:s och Finlands mål som gäller bland annat ökad biologisk mångfald, bekämpning av klimatförändringen och utveckling av landsbygden.

De regionala skogsprogrammen 2021–2025 kom ut i början av december 2020. Det har utarbetats program för 14 skogsrådsområden. 

Målen för skogsprogrammen på landskapsnivå bottnar i regionernas egna utvecklingsbehov och målen för den nationella skogsstrategin. Programmen samordnar de ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella målen. Fokus ligger på en mångsidig och hållbar användning av skog. Skogsråden följer upp och bidrar till att genomföra programmen.

Regionala skogsprogram (Skogscentralen)

Energi- och klimatstrategier

Finlands klimat- och energipolitik styrs av EU:s klimat- och energipolitiska mål och skyldigheter. Till EU-målen hör att minska utsläpp av växthusgaser, spara energi och främja förnybara energikällor. Statsrådet har överlämnat energi- och klimatpolitiska redogörelser till riksdagen år 2001, 2005, 2008 och 2013. Utarbetandet av en ny energi- och klimatstrategi har inletts i slutet av 2015 och strategin kommer att överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse i slutet av 2016.

Utarbetandet av en ny energi- och klimatstrategi 2016 (Arbets- och näringsministeriet)
Energi- och klimatstrategier (Arbets- och näringsministeriet)

Landsbygdprogram

Landsbygdsprogrammet eller programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland gagnar landsbygdens invånare och företagare. Programfinansieringen består av nationella medel och EU-medel. Programmets mål är bl.a. att skapa förutsättningar för bioekonomin genom att utveckla lokala näringar, kunnande och tjänster.

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Biodiversitetsstrategi

Strategin för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden ”För naturen – till nytta för människan” godkändes i form av statsrådets principbeslut i december 2012. Det främsta målet är att bromsa utarmningen av skogsnaturens biologiska mångfald före år 2020. Strategin och handlingsprogrammet fullgör konventionen om biologisk mångfald. Även EU-målen har beaktats i strategin.

Biodiversitetsstrategi (Miljöministeriet) (på finska)

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Den nationella strategin för hållbar utveckling uppdaterades år 2013. Kommissionen för hållbar utveckling beslutade att i stället för en sedvanlig strategi ta fram ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling. Genom åtagandet åtar sig den offentliga förvaltningen att tillsammans med andra aktörer främja en hållbar utveckling i allt arbete och all verksamhet. Åtagandet är en långsiktig målbild av framtidens Finland – ”Finland som vi vill ha 2050”.

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling (Miljöministeriet) (på finska)

Mer information

Niina Riissanen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339