Andra strategier och program

Regionala skogsprogram

Ett regionalt skogsprogram är en utvecklingsplan för ett landskap eller en större områdeshelhet. Programmet sammanställer information om områdets skogar och utvecklingsbehov, t.ex. de allmänna målen för hållbar vård och användning av skog och utveckling av skogsbruket. Programmet ses över minst med fem års mellanrum. År 2015 har programmen setts över i linje med den nationella skogsstrategin 2025. De regionala skogsprogrammen är vägvisare för skogspolitiken på landskapsnivå och är till hjälp när det gäller att genomföra landskapsprogram och program som närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar för.

Skogsråden på landskapsnivå (14) arbetar fram programmen och följer upp programmens genomförande i ett brett samarbete. I råden sitter representanter för många olika instanser.

Regionala skogsprogram (Skogscentralen)

Energi- och klimatstrategier

Finlands klimat- och energipolitik styrs av EU:s klimat- och energipolitiska mål och skyldigheter. Till EU-målen hör att minska utsläpp av växthusgaser, spara energi och främja förnybara energikällor. Statsrådet har överlämnat energi- och klimatpolitiska redogörelser till riksdagen år 2001, 2005, 2008 och 2013. Utarbetandet av en ny energi- och klimatstrategi har inletts i slutet av 2015 och strategin kommer att överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse i slutet av 2016.

Utarbetandet av en ny energi- och klimatstrategi 2016 (Arbets- och näringsministeriet)
Energi- och klimatstrategier (Arbets- och näringsministeriet)

Landsbygdprogram

Landsbygdsprogrammet eller programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland gagnar landsbygdens invånare och företagare. Programfinansieringen består av nationella medel och EU-medel. Programmets mål är bl.a. att skapa förutsättningar för bioekonomin genom att utveckla lokala näringar, kunnande och tjänster.

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Biodiversitetsstrategi

Strategin för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden ”För naturen – till nytta för människan” godkändes i form av statsrådets principbeslut i december 2012. Det främsta målet är att bromsa utarmningen av skogsnaturens biologiska mångfald före år 2020. Strategin och handlingsprogrammet fullgör konventionen om biologisk mångfald. Även EU-målen har beaktats i strategin.

Biodiversitetsstrategi (Miljöministeriet)

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Den nationella strategin för hållbar utveckling uppdaterades år 2013. Kommissionen för hållbar utveckling beslutade att i stället för en sedvanlig strategi ta fram ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling. Genom åtagandet åtar sig den offentliga förvaltningen att tillsammans med andra aktörer främja en hållbar utveckling i allt arbete och all verksamhet. Åtagandet är en långsiktig målbild av framtidens Finland – ”Finland som vi vill ha 2050”.

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling (Miljöministeriet)

Mer information

Marja Kokkonen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö Rådet (jordbruk och fiske)  0295162444