Andra strategier och program

Regionala skogsprogram

De regionala skogsprogrammen är lagstadgade utvecklingsplaner och arbetsprogram för skogssektorn på landskapsnivå. De främjar en mångsidig och hållbar användning av skog med hänsyn till de lokala utgångspunkterna, utvecklingsbehoven och målen. Programmen sammanställer informationen om områdets skogar och utvecklingsbehov, såsom de allmänna målen för hållbar vård och användning av skog samt utveckling av skogsbruket. De regionala skogsprogrammen ses över minst vart femte år.  Skogsprogrammen bidrar till att nå EU:s och Finlands mål som gäller bland annat ökad biologisk mångfald, bekämpning av klimatförändringen och utveckling av landsbygden. De regionala skogsprogrammen 2021–2025 kom ut i början av december 2020. Det har utarbetats program för 14 skogsrådsområden. 

Målen för skogsprogrammen på landskapsnivå bottnar i regionernas egna utvecklingsbehov och målen för den nationella skogsstrategin. Programmen samordnar de ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella målen. Fokus ligger på en mångsidig och hållbar användning av skog. Skogsråden följer upp och bidrar till att genomföra programmen.

Regionala skogsprogram (Skogscentralen)

Bioekonomistrategin 2022–2035

Bioekonomistrategin 2022–2035 (Arbets- och näringsministeriet)

Energi- och klimatstrategier

Finlands klimat- och energipolitik styrs av EU:s klimat- och energipolitiska mål och skyldigheter. Till EU-målen hör att minska utsläpp av växthusgaser, spara energi och främja förnybara energikällor. Statsrådet har överlämnat energi- och klimatpolitiska redogörelser till riksdagen år 2001, 2005, 2008 2013 och 2016. Energi- och klimatstrategier (Arbets- och näringsministeriet)

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Den klimatpolitiska planen på medellång sikt (Miljöministeriet)  

Den nationella anpassningsplanen 2022

Den nationella anpassningsplanen 2022

Landsbygdprogram

Landsbygdsprogrammet eller programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland gagnar landsbygdens invånare och företagare. Programfinansieringen består av nationella medel och EU-medel. Programmets mål är bl.a. att skapa förutsättningar för bioekonomin genom att utveckla lokala näringar, kunnande och tjänster.

Program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland

Biodiversitetsstrategi

Biodiversitetsstrategi (Miljöministeriet) (på finska)

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Den nationella strategin för hållbar utveckling uppdaterades år 2013. Kommissionen för hållbar utveckling beslutade att i stället för en sedvanlig strategi ta fram ett samhälleligt åtagande för hållbar utveckling. Genom åtagandet åtar sig den offentliga förvaltningen att tillsammans med andra aktörer främja en hållbar utveckling i allt arbete och all verksamhet. Åtagandet är en långsiktig målbild av framtidens Finland – ”Finland som vi vill ha 2050”.

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling (Miljöministeriet) (på finska)

På vår webbplats

Klimatplanen för markanvändningssektorn
Revidering av skogsstrategin – Nationell skogsstrategi 2035
METSO-programmet 

Mer information

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162150