Interaktivt planeringsverktyg som sporrar till mer diversifierade växtföljder (VILKAS)

Genomförare: Naturresursinstitutet Luke, ProAgria Keskusten liitto, Nylands Svenska Lantbrukssällskap

Ansvarsperson: Pirjo Peltonen-Sainio, Naturresursinstitutet

Finansiering: 165 000 € (MAKERA)

Projekttid: 1/2017 - 6/2019

Projektets webbsidor: -

Sammanfattning: De senaste studierna i anslutning till hållbar effektivisering av produktionen har visat att växtföljderna i vårt land är ensidiga, att monokulturer av spannmål och till och med monokulturer av en viss spannmålsart är förhärskande och att denna trend delvis verkar bli starkare. Diversifierade växtföljder har dock stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen av produktionen och för hållbarheten inom odlingen – inte bara för den miljömässiga utan också för den ekonomiska och sociala hållbarheten. Men problemet är att det är svårt att identifiera och värdera den långsiktiga nyttan då man jämför med odlingsåtgärder som ger omedelbar skörde- och kvalitetsrespons. Diversifierade växtföljder producerar betydande ekosystemtjänster och skördevinster. Förutom att mångsidig odling förbättrar markens struktur och bördighet har den en stor betydelse för exempelvis den klimatmässiga hållbarheten. De senaste studierna som gjorts av vår forskningsgrupp stärker uppfattningen att endast en faktisk ökning av artrikedomen har betydelse när man vill minska skadorna av växlingar i väderleken. De hinder och utmaningar som identifierats när det gäller att få till stånd mer diversifierade växtföljder visar att det finns ett stort behov av att hitta konkreta sätt att stödja odlarnas beslutsfattande. Forsknings- och utvecklingsprojektet VILKAS ska ta fram ett interaktivt planeringsverktyg som odlarna kan använda och som sporrar dem till att diversifiera växtföljderna. Verktyget kommer att basera sig på ett stort datamaterial och beakta de ekonomiska ramarna. Dessutom kommer den nya kunskap som ska produceras om mer diversifierade växtföljder och om de begränsande faktorerna i anknytning till växtföljderna att vara till nytta när bl.a. miljöersättningssystemet utvecklas så att det genuint sporrar till diversifiering av växtföljderna samt till produktion och utnyttjande av olika ekosystemtjänster som en mer varierad växtföljd möjliggör.