Bekämpning av skogsskador

Skyldigheten att bekämpa rotticka lindras temporärt på grund av osäker tillgång till urea

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador ska spridning av rotticka bekämpas i samband med sommaravverkning genom att färska stubbar på barrträdsdominerade avverkningsområden behandlas med antingen urea eller något annat bekämpningsmedel. På grund av sanktionerna mot Ryssland är dock tillgången till urea osäker i nuläget, och bekämpningsskyldigheten har därför lindrats temporärt från och med den 6 maj 2022. Stubbehandlingsskyldigheten gäller från och med den 6 maj endast barrträdsdominerade mineraljordar och situationer där dygnets lägsta temperatur på avverkningsområdet är över +7 °C. Före den temporära ändringen av bestämmelserna har det varit obligatoriskt att bekämpa rotticka också på barrträdsdominerad torvmark och alltid när dygnets lägsta temperatur överstiger 0 °C.

Syftet med lindringen är att förhindra att det uppkommer situationer där brist på bekämpningsmedel gör att avverkningar som är viktiga med tanke på försörjningsberedskapen måste avbrytas. Statsrådets förordning om ändringen är temporär och gäller till och med den 30 november 2022.

Att rottickan bekämpas är viktigt för både skogens hälsa och skogsägarens ekonomi. Därför är det klokt att behandla stubbar mot rotticka alltid när det är möjligt även under den tid som undantaget gäller.

Skogens hälsa

I regel är tillståndet i våra skogar bra. De största skadorna orsakas av älgar, sorkar, rotticka, vind och snö. Under de senaste åren har flera stormar härjat i våra skogar och orsakat vida skador. Snöskador har också uppstått i exceptionellt stora områden.

Granbarkborre har orsakat skada i synnerhet i gamla granskogar i Södra Finland. Antalet granbarkborrar har överstigit riskgränserna inom vida områden i Södra och Mellersta Finland. Naturresursinstitutet följer tillväxten av bestånden av granbarkborre. Vanlig tallspinnarstekel har för första gången orsakat stora skador i Yyteriregionen i Björneborg.

Skogsbränder har man lyckats hålla i styr med hjälp av en effektiv brandbekämpning. Ett varmare klimat och nya invasiva arter kan öka risken för dålig skogshälsa.

Arbetet mot skogsskador bygger på en beredskapsplan för stormskador som omfattar stormskador, skogsbränder, skador av snö, torka och köld, långväga luftföroreningar samt skador av växtskadegörare som tidigare inte påträffats i vårt land.

Naturresursinstitutet följer skogarnas tillstånd och förändringarna i tillståndet i hela landet. Institutet tar hjälp av Finlands skogscentral som också bekämpar skogsskador och svarar för handräckning enligt räddningslagen.

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador den 1 januari 2022

De viktigaste ändringarna som gjordes vid revideringen av lagen om bekämpning av skogsskador gäller bekämpning av granbarkborre, märgborre och rotticka samt olika aktörers skyldighet att utöva egenkontroll. 

I fråga om granbarkborren har det gjorts korrigeringar i den datumspecifika skyldigheten att avlägsna obarkat granvirke. Tidsfristen för att avlägsna granvirke tidigareläggs i nya områden som fastställs separat, inklusive i landskapen Birkaland, Satakunta och Södra Savolax samt delar av Mellersta Finland, Norra Karelen och Norra Savolax. Tallvirkestravar som är under 50 kubikmeter fast mått undantas från skyldigheten att transportera bort virke. För att förhindra spridning av rotticka har stubbehandlingsskyldigheten utvidgats och omfattar nu också talldominerade torvmoar i södra delen av Finland. Dessutom omfattar skyldigheten att utöva egenkontroll nu även aktörer som bedriver yrkesmässig virkesförmedling. Det har också införts en skyldighet att göra en skriftlig plan för egenkontroll i samband med avverkning.

Tidigare ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador

Genom lagen om bekämpning av skogsskador vill man se till att tillståndet i skogarna inte försämras vid skogsbehandling, drivning eller lagring av virke. Lagen övervakas av Finlands skogscentral. I praktiken vill man med hjälp av lagen hålla bestånden av barkborre som förökar sig i färskt barrträ med bark på en så låg nivå att allvarliga skador inte uppstår.

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador kan omfattande skogsskador bekämpas med statsmedel. På så sätt bekämpas barkborrarna effektivare och spridningen av dem kan stoppas eller fördröjas. I dessa fall kan jord- och skogsbruksministeriet på förslag av Finlands skogscentral besluta att skogsägare eller Finlands skogscentral måste vidta åtgärder omedelbart. Kostnaderna för åtgärderna för bekämpningen ersätts av statens medel. I maj 2018 godkände Europeiska kommissionen ersättningssystemet som statligt stöd. Enligt kommissionens beslut tog man in i lagen om bekämpning av skogsskador en bestämmelse om kraven på ersättningstagare. Lagändringen, som började gälla den 1 april 2019, är i kraft fram till den 31 december 2021.

Enligt lagen om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador i april 2016 ska rotticka bekämpas. Skyldigheten gäller beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning på mineraljordar och torvmark från ingången av maj till utgången av november. Avverkaren ansvarar för bekämpningen. Med avverkare avses enligt skogslagen markägaren eller, när avverkningsrätten har överlåtits till någon annan, den som innehar rätten att avverka.

I statsrådets förordning om bekämpning av rotticka finns närmare bestämmelser om bland annat riskområden för spridning av rotticka, bekämpningsobjekt och godtagbara bekämpningssätt. Det är allt viktigare att bekämpa rotticka eftersom det varmare vädret enligt prognoserna kommer att påtagligt öka utbredningen av rotticka i Finland.
 
Naturresursinstitutets rapport från januari 2020 bedömer vilka konsekvenser ändringarna i skogsskadelagen har för skogarnas hälsa. Granskningsperioden är kort ur skogsbrukets synvinkel, men rapporten ger viktig information om vilken riktning utvecklingen går i. De viktigaste iakttagelserna i bedömningen gäller bekämpning av granbarkborren, det vill säga tidsfristen för borttransport av virke från skog samt bekämpning av rotticka i talldominerade skogar på torvmarker. 

På vår webbplats

Förslag till ändring av skogsskadelagen överlämnas till riksdagen (JMS:s nyhet 30.9.2021)
Skogsskadegörare gynnas av klimatförändringarna – forskning och utveckling hjälper att stärka kolsänkor (JMS:s nyhet 22.9.2021)
Begäran om utlåtande om regeringens proposition om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
Förslag till uppdatering av skogsskadelagen på remiss: målet är att minimera riskerna för skogsskador (JSM:s pressmeddelande 27.5.2021)
Naturresursinstitutets utredning ger färsk information för arbetet med att uppdatera lagen om skogsskador (JMS:s nyhet 9.4.2021) på finska
Fortsatt utredning om skogslagstiftningens inverkan på skogarnas biologiska mångfald och hälsotillstånd (JMS:s pressmeddelande 21.4.2020)
Bedömningen av konsekvenserna av skogslagen och skogsskadelagen klar – det föreslås lagändringar för att bekäJmpa insektsskador (JMS:s pressmeddelande 14.1.2020)
Bekämpning av rotticka ska ske vid avverkning på ofrusen mark (JMS:s pressmeddelande 14.4.2016)

Bilagor

Fortsatt utredning om bedömningen av lagen om skogsskador: Borttransport av virke med bark och stubbehandling i tallskogar på torvmark (Naturresursinstitutets rapport 2021) på finska
Bedömning av ändringarna i skogslagen och skogsskadelagen (Forskning om naturresurs- och bioekonomi 3/2020) (på finska)Jord- och skogsbruksministeriets beredskapsplan för skogsskador

På andra webbplatser

Lag om bekämpning av skogsskador (1087/2013)
Lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (228/2016)
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (341/2019)
Statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (264/2016)
Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke (1309/2013)
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 10 § i lagen om bekämpning av skogsskador (356/2019)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll (6/2014)
Naturresursinstitutet

Mer information

Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162162  


Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162449