Bekämpning av skogsskador

Skyldigheten att bekämpa rotticka lindrades temporärt 

 

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador ska spridning av rotticka bekämpas i samband med sommaravverkning i riskområden genom att färska stubbar på barrträdsdominerade avverkningsområden behandlas med antingen urea eller biologiskt bekämpningsmedel. Att rottickan bekämpas är viktigt för både skogens hälsa och skogsägarens ekonomi.

Under vårvintern 2022 blev tillgången till stubbehandlingspreparat osäker på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och de påföljande sanktionerna mot Ryssland. Därför lindrades skyldigheten att bekämpa rotticka temporärt från och med den 6 maj genom att bekämpningsskyldigheten slopades i samband med avverkning på torvmarker och genom att den temperaturgräns som innebär skyldighet att utföra stubbehandling på ett avverkningsområde höjdes från noll till sju grader Celsius. Syftet med lindringen var att förhindra att brist på bekämpningsmedel leder till att avverkningar som är viktiga med tanke på försörjningsberedskapen måste avbrytas.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets uppföljning av läget har osäkerheten kring tillgången till bekämpningsmedel försvunnit, och skyldigheterna i fråga om bekämpningen kan därför återställas. De ordinarie bestämmelserna träder i kraft igen den 15 augusti 2022, och då omfattar bekämpningsskyldigheten återigen barrträdsdominerade torvmarker i södra delen av Finland och grandominerade torvmarker i mellersta delen av Finland. Den lägsta dygnstemperatur på avverkningsområdet som innebär skyldighet att bekämpa rottickan återställs dessutom till noll grader.

Skogens hälsa
 

I huvudsak mår skogarna i Finland bra. De största skadorna orsakas av älgar, sorkar, rotticka, vind och snö. Under de senaste åren har flera stormar härjat i våra skogar och orsakat vida skador. Snöskador har också uppstått i exceptionellt stora områden.

Granbarkborre har orsakat skada i synnerhet i gamla granskogar i södra Finland. Antalet granbarkborrar ligger nu över riskgränsen i vidsträckta områden i södra och mellersta Finland. Naturresursinstitutet följer upp tillväxten av bestånden av granbarkborre. Vanlig tallspinnarstekel har för första gången orsakat stora skador i Yyteriregionen i Björneborg.

Skogsbränder har man lyckats hålla i styr med hjälp av en effektiv brandbekämpning. Ett varmare klimat och nya invasiva arter kan öka risken för dålig skogshälsa.

Arbetet mot skogsskador bygger på en beredskapsplan som omfattar stormskador, skogsbränder, skador av snö, torka och köld, långväga luftföroreningar samt skador av växtskadegörare som tidigare inte påträffats i vårt land.

Naturresursinstitutet följer skogarnas tillstånd och förändringarna i tillståndet i hela landet. Institutet tar hjälp av Finlands skogscentral som också bekämpar skogsskador och svarar för handräckning enligt räddningslagen.

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador den 1 januari 2022


De viktigaste ändringarna som gjordes vid revideringen av lagen om bekämpning av skogsskador gäller bekämpning av granbarkborre, märgborre och rotticka samt olika aktörers skyldighet att utöva egenkontroll.
 
I fråga om granbarkborren har det gjorts korrigeringar i den datumspecifika skyldigheten att avlägsna obarkat granvirke. Tidsfristen för att avlägsna granvirke har tidigarelagts i nya områden som fastställs separat, inklusive i landskapen Birkaland, Satakunta och Södra Savolax samt delar av Mellersta Finland, Norra Karelen och Norra Savolax. Tallvirkestravar som är under 50 kubikmeter fast mått har undantagits från skyldigheten att transportera bort virke. För att förhindra spridning av rotticka har stubbehandlingsskyldigheten utvidgats och omfattar nu också talldominerade torvmoar i södra delen av Finland. Dessutom omfattar skyldigheten att utöva egenkontroll nu även aktörer som bedriver yrkesmässig virkesförmedling. Det har också införts en skyldighet att göra en skriftlig plan för egenkontroll i samband med avverkning.

Tidigare ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador


Genom lagen om bekämpning av skogsskador vill man se till att tillståndet i skogarna inte försämras vid skogsbehandling, drivning eller lagring av virke. Finlands skogscentral övervakar att lagen följs. I praktiken vill man med hjälp av lagen hålla i synnerhet bestånden av barkborre, som förökar sig i obarkat färskt barrträdsvirke, på en så låg nivå att allvarliga skador inte uppstår.

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador kan omfattande skogsskador bekämpas med statsmedel. På så sätt bekämpas skadorna effektivare, och spridningen av dem kan stoppas eller fördröjas. I dessa fall kan jord- och skogsbruksministeriet på förslag av Finlands skogscentral besluta att skogsägare eller Finlands skogscentral måste vidta åtgärder omedelbart. Kostnaderna för åtgärderna för bekämpningen ersätts av statens medel. I maj 2018 godkände Europeiska kommissionen ersättningssystemet som statligt stöd. I enlighet med kommissionens beslut fogades till lagen om bekämpning av skogsskador en ny bestämmelse om kraven på ersättningstagare. Lagändringen trädde i kraft den 1 april 2019 och gäller i enlighet med kommissionens beslut till och med den 31 december 2021.

I april 2016 infördes en skyldighet att bekämpa rotticka i lagen om bekämpning av skogsskador. Skyldigheten gäller beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning på mineraljordar och torvmark från ingången av maj till utgången av november. Avverkaren ansvarar för bekämpningen. Med avverkare avses enligt skogslagen markägaren eller, när avverkningsrätten har överlåtits till någon annan, den som innehar rätten att avverka.

I statsrådets förordning om bekämpning av rotticka finns närmare bestämmelser om bland annat riskområden för spridning av rotticka, bekämpningsobjekt och godtagbara bekämpningssätt. Bekämpningen av rotticka är viktigare än tidigare eftersom klimatuppvärmningen väntas öka rottickans aktivitet i Finland betydligt.
 

 

På vår webbplats

Tillgången till stubbehandlingsmedel har förbättrats: ordinarie bestämmelser om bekämpning av rotticka träder åter i kraft den 15 augusti (JMS:s pressmeddelande 4.8.2022)
Skyldigheten att bekämpa rotticka lindras temporärt på grund av problem med tillgången på urea (JMS:s pressmeddelande 5.5.2022)
Förslag till ändring av skogsskadelagen överlämnas till riksdagen (JMS:s nyhet 30.9.2021)
Skogsskadegörare gynnas av klimatförändringarna – forskning och utveckling hjälper att stärka kolsänkor (JMS:s nyhet 22.9.2021)
Begäran om utlåtande om regeringens proposition om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
Förslag till uppdatering av skogsskadelagen på remiss: målet är att minimera riskerna för skogsskador (JSM:s pressmeddelande 27.5.2021)
Naturresursinstitutets utredning ger färsk information för arbetet med att uppdatera lagen om skogsskador (JMS:s nyhet 9.4.2021) på finska
Fortsatt utredning om skogslagstiftningens inverkan på skogarnas biologiska mångfald och hälsotillstånd (JMS:s pressmeddelande 21.4.2020)
Bedömningen av konsekvenserna av skogslagen och skogsskadelagen klar – det föreslås lagändringar för att bekäJmpa insektsskador (JMS:s pressmeddelande 14.1.2020)
Bekämpning av rotticka ska ske vid avverkning på ofrusen mark (JMS:s pressmeddelande 14.4.2016)

Bilagor

Fortsatt utredning om bedömningen av lagen om skogsskador: Borttransport av virke med bark och stubbehandling i tallskogar på torvmark (Naturresursinstitutets rapport 2021) på finska
Bedömning av ändringarna i skogslagen och skogsskadelagen (Forskning om naturresurs- och bioekonomi 3/2020) (på finska)Jord- och skogsbruksministeriets beredskapsplan för skogsskador

På andra webbplatser

Lag om bekämpning av skogsskador (1087/2013)
Lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (228/2016)
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (341/2019)
Statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (264/2016)
Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke (1309/2013)
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 10 § i lagen om bekämpning av skogsskador (356/2019)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll (6/2014)
Naturresursinstitutet

Mer information

Aleksi Nurmi, sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162136  


Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162449