Bekämpning av skogsskador

Regeringens proposition om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador har lämnats till riksdagen

Den 30 september 2021 lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador. Syftet med ändringarna är att minska riskerna för skogsskador. Avsikten är att den uppdaterade lagen ska träda i kraft vid ingången av 2022.

De viktigaste ändringarna i lagen om bekämpning av skogsskador handlar om bekämpning av granbarkborre, märgborre och rotticka samt om olika aktörers skyldighet att utöva egenkontroll.

Det föreslås att det för granbarkborrens del görs korrigeringar i den datumspecifika skyldigheten att avlägsna obarkat granvirke. Tidsfristen för att avlägsna granvirke tidigareläggs i nya områden som fastställs separat, inklusive i landskapen Birkaland, Satakunta och Södra Savolax samt delar av Mellersta Finland, Norra Karelen och Norra Savolax. Det föreslås att tallvirkestravar som är under 50 kubikmeter undantas från borttransportskyldigheten. Det föreslås att stubbehandlingsskyldigheten ska utvidgas och omfatta talldominerade torvmoar i Södra Finland för att bekämpa skador efter rotticka. I utkastet till proposition föreslås att aktörer som ägnar sig åt professionell virkesförsäljning ska ingå i egenkontrollen. I lagen om bekämpning av skogsskador ska det även läggas till en skyldighet att göra en skriftlig plan för egenkontroll i samband med avverkning.

Avsikten är att ändringarna i lagen är i kraft i början av 2022.
 

Skogens hälsa

I regel är tillståndet i våra skogar bra. De största skadorna orsakas av älgar, sorkar, rotticka, vind och snö. Under de senaste åren har flera stormar härjat i våra skogar och orsakat vida skador. Snöskador har också uppstått i exceptionellt stora områden.

Granbarkborre har orsakat skada i synnerhet i gamla granskogar i Södra Finland. Antalet granbarkborrar har överstigit riskgränserna inom vida områden i Södra och Mellersta Finland. Naturresursinstitutet följer tillväxten av bestånden av granbarkborre. Vanlig tallspinnarstekel har för första gången orsakat stora skador i Yyteriregionen i Björneborg.

Skogsbränder har man lyckats hålla i styr med hjälp av en effektiv brandbekämpning. Ett varmare klimat och nya invasiva arter kan öka risken för dålig skogshälsa.

Arbetet mot skogsskador bygger på en beredskapsplan för stormskador som omfattar stormskador, skogsbränder, skador av snö, torka och köld, långväga luftföroreningar samt skador av växtskadegörare som tidigare inte påträffats i vårt land.

Naturresursinstitutet följer skogarnas tillstånd och förändringarna i tillståndet i hela landet. Institutet tar hjälp av Finlands skogscentral som också bekämpar skogsskador och svarar för handräckning enligt räddningslagen.

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador

Genom lagen om bekämpning av skogsskador vill man se till att tillståndet i skogarna inte försämras vid skogsbehandling, drivning eller lagring av virke. Lagen övervakas av Finlands skogscentral. I praktiken vill man med hjälp av lagen hålla bestånden av barkborre som förökar sig i färskt barrträ med bark på en så låg nivå att allvarliga skador inte uppstår.

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador kan omfattande skogsskador bekämpas med statsmedel. På så sätt bekämpas barkborrarna effektivare och spridningen av dem kan stoppas eller fördröjas. I dessa fall kan jord- och skogsbruksministeriet på förslag av Finlands skogscentral besluta att skogsägare eller Finlands skogscentral måste vidta åtgärder omedelbart. Kostnaderna för åtgärderna för bekämpningen ersätts av statens medel. I maj 2018 godkände Europeiska kommissionen ersättningssystemet som statligt stöd. Enligt kommissionens beslut tog man in i lagen om bekämpning av skogsskador en bestämmelse om kraven på ersättningstagare. Lagändringen, som började gälla den 1 april 2019, är i kraft fram till den 31 december 2021.

Enligt lagen om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador i april 2016 ska rotticka bekämpas. Skyldigheten gäller beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning på mineraljordar och torvmark från ingången av maj till utgången av november. Avverkaren ansvarar för bekämpningen. Med avverkare avses enligt skogslagen markägaren eller, när avverkningsrätten har överlåtits till någon annan, den som innehar rätten att avverka.

I statsrådets förordning om bekämpning av rotticka finns närmare bestämmelser om bland annat riskområden för spridning av rotticka, bekämpningsobjekt och godtagbara bekämpningssätt. Det är allt viktigare att bekämpa rotticka eftersom det varmare vädret enligt prognoserna kommer att påtagligt öka utbredningen av rotticka i Finland.
 
Naturresursinstitutets rapport från januari 2020 bedömer vilka konsekvenser ändringarna i skogsskadelagen har för skogarnas hälsa. Granskningsperioden är kort ur skogsbrukets synvinkel, men rapporten ger viktig information om vilken riktning utvecklingen går i. De viktigaste iakttagelserna i bedömningen gäller bekämpning av granbarkborren, det vill säga tidsfristen för borttransport av virke från skog samt bekämpning av rotticka i talldominerade skogar på torvmarker. 

På vår webbplats
Förslag till ändring av skogsskadelagen överlämnas till riksdagen (JMS:s nyhet 30.9.2021)
Skogsskadegörare gynnas av klimatförändringarna – forskning och utveckling hjälper att stärka kolsänkor (JMS:s nyhet 22.9.2021)
Begäran om utlåtande om regeringens proposition om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
Förslag till uppdatering av skogsskadelagen på remiss: målet är att minimera riskerna för skogsskador (JSM:s pressmeddelande 27.5.2021)
Naturresursinstitutets utredning ger färsk information för arbetet med att uppdatera lagen om skogsskador (JMS:s nyhet 9.4.2021) på finska
Fortsatt utredning om skogslagstiftningens inverkan på skogarnas biologiska mångfald och hälsotillstånd (JMS:s pressmeddelande 21.4.2020)
Bedömningen av konsekvenserna av skogslagen och skogsskadelagen klar – det föreslås lagändringar för att bekäJmpa insektsskador (JMS:s pressmeddelande 14.1.2020)
Bekämpning av rotticka ska ske vid avverkning på ofrusen mark (JMS:s pressmeddelande 14.4.2016)

Bilagor
Fortsatt utredning om bedömningen av lagen om skogsskador: Borttransport av virke med bark och stubbehandling i tallskogar på torvmark (Naturresursinstitutets rapport 2021) på finska
Bedömning av ändringarna i skogslagen och skogsskadelagen (Forskning om naturresurs- och bioekonomi 3/2020) (på finska)Jord- och skogsbruksministeriets beredskapsplan för skogsskador

 

På andra webbplatser
Lag om bekämpning av skogsskador (1087/2013)
Lag om ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (228/2016)
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (341/2019)
Statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (264/2016)
Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke (1309/2013)
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 10 § i lagen om bekämpning av skogsskador (356/2019)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll (6/2014)
Naturresursinstitutet

Mer information

Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162  


Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449