Skogens hälsa

I regel är tillståndet i våra skogar bra. De största skadorna orsakas av älgar, sorkar, rotticka, vind och snö. Under de senaste åren har flera stormar härjat i våra skogar och orsakat vida skador. Snöskador har också uppstått i exceptionellt stora områden.

Granbarkborre har orsakat skada i synnerhet i gamla granskogar i Södra Finland. Antalet granbarkborrar har överstigit riskgränserna inom vida områden i Södra och Mellersta Finland. Naturresursinstitutet följer tillväxten av bestånden av granbarkborre. Vanlig tallspinnarstekel har för första gången orsakat stora skador i Yyteriregionen i Björneborg.

Skogsbränder har man lyckats hålla i styr med hjälp av en effektiv brandbekämpning. Ett varmare klimat och nya arter kan öka risken för dålig skogshälsa.

Arbetet mot skogsskador bygger på en beredskapsplan för stormskador som omfattar stormskador, skogsbränder, skador av snö, torka och köld, långväga luftföroreningar samt skador av växtskadegörare som tidigare inte påträffats i vårt land.

Naturresursinstitutet följer skogarnas tillstånd och förändringarna i tillståndet i hela landet. Institutet tar hjälp av Finlands skogscentral som också bekämpar skogsskador och svarar för handräckning enligt räddningslagen.

Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador

Med hjälp av lagen om bekämpning av skogsskador vill man se till att tillståndet i skogarna inte försämras vid skogsbehandling, drivning eller lagring av virke. Skogscentralerna ser till att lagbestämmelserna följs. I praktiken vill man med hjälp av lagen hålla bestånden av barkborre (märgborrar, granbarkborrar) som förökar sig i färskt barrträ med bark (eller i storm- eller snöskadade träd) på en så låg nivå att allvarliga skador inte uppstår.

Enligt ändringen i lagen om bekämpning av skogsskador hör bekämpningen av rotticka till avverkaren. Lagen trädde i kraft den 18 april 2016. Kravet på bekämpning gäller beståndsvårdande avverkningar och förnyelseavverkningar på mineraljordar och torvmarker från ingången av maj till utgången av november. Med avverkare avses enligt skogslagen markägaren eller, när avverkningsrätten har överlåtits till någon
annan, den som innehar rätten.

Statsrådets förordning om bekämpning av rotticka innehåller närmare bestämmelser om bl.a. riskområden för spridning av rotticka, bekämpningsobjekt och godtagbara bekämpningsmetoder. Det är allt viktigare att bekämpa rotticka för enligt prognoserna ökar det varmare klimatet betydligt rottickans aktivitet i Finland.

På vår webbplats
Bekämpning av rotticka ska ske vid avverkning på ofrusen mark (Pressmeddelande 14.4.2016)
Jord- och skogsbruksministeriets beredskapsplan för skogsskador

På andra webbplatser
Lag om bekämpning av skogsskador (1087/2013)
Statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (264/2016)
Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke (1309/2013)
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder som utgör alternativ till borttransport av virke och om anmälan om egenkontroll (6/2014)
Beredskap för skogsskador (Skogscentralen)
Naturresursinstitutet

Mer information

Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162