Skogens hälsa 

I Finland har skogarnas tillstånd hittills varit i huvudsak gott. Riskerna för skogens hälsa förutspås dock öka till följd av klimatförändringarna.
 
En betydande satsning på att främja forskning och utveckling kring skogens hälsa har varit jord- och skogsbruksministeriets åtgärdspaket Fånga kolet. Genom det har flera projekt som syftar till att bekämpa, hantera och förebygga skogsskador finansierats.

Skogsskador i Finland

De största orsakerna till skador i våra skogar är vind och snö samt olika insekter, däggdjur och svampar. Under de senaste åren har i synnerhet stormar orsakat omfattande skogsskador i Finland. Hårda stormvindar kan i värsta fall skada miljontals kubikmeter virke på en gång. De mest sårbara skogsbestånden när det gäller vindskador är mogna granbestånd och kantområdena utmed kalhuggna skogar. Också snöskador förekommer regelbundet i hela Finland i områden där det lätt bildas upplega. 

Insekten granbarkborre, som gynnas av vind- och stormskador och ett varmare klimat, har orsakat skador särskilt i gamla granbestånd i södra Finland. Antalet granbarkborrar ligger nu över riskgränsen i vidsträckta områden i södra och mellersta Finland. Naturresursinstitutet har till uppgift att följa hur beståndet av granbarkborre utvecklas. Andra skadeinsekter i våra skogar är till exempel vanlig tallspinnarstekel (Acantholyda posticalis) och röd tallstekel, som ställvis orsakade omfattande skador på finländska tallbestånd kring decennieskiftet 2000/2010.

Av däggdjuren orsakar älgen årligen betydande tillväxtförluster i plantbestånd av tall och lövträd. Även andra hjortdjur, såsom vitsvanshjort och rådjur, orsakar liknande skador när de söker föda i plantbestånd. 

Dessutom orsakar rottickor ekonomiska förluster i barrträdsbestånd. Angrepp av rotticka, som sprids sommartid i samband med avverkning, är vanligast i södra och mellersta Finland, där bekämpning av rotticka är obligatorisk enligt lag. Bekämpningen av rotticka har blivit viktigare än tidigare, eftersom klimatuppvärmningen väntas göra rottickan betydligt aktivare i Finland.

Skogsbränder har man i Finland hittills lyckats begränsa till små områden tack vare effektivt brandskydd. Ett tätt nätverk av skogsbilvägar och flygspaning efter skogsbränder har bidragit till att förbättra brandskyddet. I syfte att skapa beredskap för skogsbränder och andra skogsskador har jord- och skogsbruksministeriet utarbetat en beredskapsplan, som omfattar bland annat skogsbränder, stormskador, snöskador, skadeinsekter som inte tidigare har förekommit i vårt land samt skador orsakade av torka och köld. Beredskapsplanen håller för närvarande på att uppdateras. 

Lagen om bekämpning av skogsskador

Genom lagen om bekämpning av skogsskador (skogsskadelagen) vill man se till att skogens hälsa inte försämras i samband med skogsskötselåtgärder, drivning eller lagring av virke. Genom lagen försöker man framför allt hålla populationerna av de värsta skadeinsekterna i skogarna på en tillräckligt låg nivå och förebygga utbredning av rotticka i samband med avverkning. Finlands skogscentral ansvarar för tillsynen över att lagen följs. Enligt lagen ska Naturresursinstitutet med bistånd av Finlands skogscentral följa och förutse förekomsten och utbredningen av växtsjukdomar och skadedjur som orsakar skogsskador samt undersöka sambandet mellan skadornas orsak och verkan och deras ekonomiska betydelse. 

Med de direkta bekämpningsmetoder som avses i skogsskadelagen är det möjligt att förebygga och påverka spridningen av plötsliga insektsskador. Därför föreskrivs det i lagen om tidsfrister för borttransport av obarkat virke samt vindfällda träd från skogen. Enligt dessa bestämmelser ska allt obarkat virke som lagras vid vägrenar eller i skogar transporteras bort därifrån senast ett visst datum. Tidsfristerna för borttransport av virke i Finland varierar beroende på område. 

Enligt skogsskadelagen är det också obligatoriskt att bekämpa rotticka. Skyldigheten gäller vid beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning på mineraljordar och torvmark från ingången av maj till utgången av november. Det är avverkarens skyldighet att bekämpa rotticka. I statsrådets förordning om bekämpning av rotticka finns närmare bestämmelser om riskområden för utbredning av rotticka, bekämpningsobjekt och godtagbara bekämpningsmetoder. 

De senaste ändringarna i lagen om bekämpning av skogsskador

De senaste ändringarna i skogsskadelagen trädde i kraft i april 2023. Då förlängdes giltighetstiden för det stödsystem som ingår i lagen till utgången av 2027. Stödsystemet ger markägare möjlighet att få ersättning för kostnader och skador som uppstått vid bekämpning av omfattande skogsskador. Stödsystemet måste förnyas med jämna mellanrum, så att det överensstämmer med EU:s uppdaterade regler om statligt stöd och anmälan om stödsystemet. Samtidigt kompletterades lagen med bestämmelser om bekämpning av rotticka under exceptionella förhållanden och om yrkesmässiga verksamhetsutövares anmälningsskyldighet vid sådana förhållanden. De övriga ändringarna i lagen bestod närmast av tekniska korrigeringar.

Vid ingången av 2022 uppdaterades skogsskadelagen med ändringar som gällde bland annat bekämpning av granbarkborre, märgborre och rotticka samt olika aktörers skyldighet att utöva egenkontroll. I fråga om granbarkborren gjordes korrigeringar i den datumspecifika skyldigheten att transportera bort obarkat granvirke. Tidsfristen för att avlägsna granvirke tidigarelades i nya områden som fastställdes separat, inklusive i landskapen Birkaland, Satakunta och Södra Savolax samt delar av Mellersta Finland, Norra Karelen och Norra Savolax. Tallvirkestravar som är under 50 kubikmeter fast mått undantogs från skyldigheten att transportera bort virke. Skyldigheten att bekämpa rotticka utvidgades dessutom till att gälla talldominerade torvmoar i södra Finland. Skyldigheten att utöva egenkontroll utvidgades också, så att den nu gäller även aktörer som bedriver yrkesmässig virkesförmedling. Det infördes också en skyldighet att göra en skriftlig plan för egenkontroll i samband med avverkning.
 

På vår webbplats

Pågående projekt inom klimatplan för markanvändningssektorn

Grunden för framtidens skogar skapas nu - det nya programmet för anläggande av fröplantager 2060 har färdigställts (JMS pressmeddelande 31.8.2023)
Ändringar i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft vid ingången av april (JMS pressmeddelande  21.3.2023)
Tillgången till stubbehandlingsmedel har förbättrats: ordinarie bestämmelser om bekämpning av rotticka träder åter i kraft den 15 augusti (JMS:s pressmeddelande 4.8.2022)
Skyldigheten att bekämpa rotticka lindras temporärt på grund av problem med tillgången på urea (JMS:s pressmeddelande 5.5.2022)
Ändringarna i lagen om bekämpning av skogsskador träder i kraft vid ingången av 2022 (Pressmeddelande från JSM 22.12.2021)
Skogsskadegörare gynnas av klimatförändringarna – forskning och utveckling hjälper att stärka kolsänkor (JMS:s nyhet 22.9.2021)
Naturresursinstitutets utredning ger färsk information för arbetet med att uppdatera lagen om skogsskador (JMS:s nyhet 9.4.2021) på finska
Fortsatt utredning om skogslagstiftningens inverkan på skogarnas biologiska mångfald och hälsotillstånd (JMS:s pressmeddelande 21.4.2020)
Bedömningen av konsekvenserna av skogslagen och skogsskadelagen klar – det föreslås lagändringar för att bekäJmpa insektsskador (JMS:s pressmeddelande 14.1.2020)
Bekämpning av rotticka ska ske vid avverkning på ofrusen mark (JMS:s pressmeddelande 14.4.2016)

Bilagor

Jord- och skogsbruksministeriets beredskapsplan för skogsskador
Fortsatt utredning om bedömningen av lagen om skogsskador: Borttransport av virke med bark och stubbehandling i tallskogar på torvmark (Naturresursinstitutets rapport 2021) på finska
Utvärdering av ändringarna i skogslagen och skogsskadelagen (Forskning om naturresurs- och bioekonomi 3/2020) (på finska) 
 

På andra webbplatser

Lag om bekämpning av skogsskador (1087/2013)
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (198/2023)
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (357/2023)
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador (1168/2021)
Statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (264/2016)
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bekämpning av rotticka (1241/2021)
Statsrådets förordning om regionindelningen för borttransport av virke (1281/2021)

Skador i skogen (Finlands skogscentral)
Skogen och exceptionellt väder (Naturresursinstitutet) på finska

Naturresursinstitutet

Mer information

Pasi Mäkelä, sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162293   E-postadress:


Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162449   E-postadress: