Trädbränslen i Finlands energiproduktion

Trädbränslen fås från virkesförädlingsindustrins biprodukter, dvs. returlutar, bark och sågspån. Vid slutavverkning, gallring och vård av ungskog tar man även tillvara på grenar och toppar samt stubbar och slanor som kan flisas och använda som energikällor, med andra ord som skogsflis. I huvudsak använder man trädbränslen för alstring av värme och el. Från skogsbiomassa framställer man också flytande bränslen som ersätter olja i trafik och eldning.

Andelen trädbränslen av Finlands energiproduktion är redan större än andelen olja eller kol

Under de senaste åren har man täckt en fjärdedel av den totala energiförbrukningen med trädbränslen. Dessa bränslen är den viktigaste råvaran inom vår energiproduktion. Sedan år 2012 är andelen trädbränslen större än andelen oljan, kol eller naturgas.

Den mest använda fasta trädbränsle i Finland är bark

År 2022 uppgick användningen av fasta träbränslen i värme- och kraftverk samt vid småskalig vedeldning till totalt 30 miljoner kubikmeter, dvs. 60 terawattimmar (preliminär).

År 2022 uppgick användningen av fasta trädbränslen i värme- och kraftverk till totalt 22,8 miljoner kubikmeter fast mått (44,7 TWh).

Vid småskalig vedeldning, d.v.s. i småhus och på lantgårdar, uppgick användningen av fasta trädbränslen till 6,9 miljoner kubikmeter (15,3 TWh).

Läs mer om mängden energianvändning av trä i Naturresursinstitutets statistiköversikter. Energianvändningen av trä statistikförs årligen.

På vår webbplats

​​​​​​​ ​​​​​​​ Hållbarhetskriterier för energibiomassor

På andra webbplatser

Energiandvändiningen av trä 2022 preliminär (LUKE)
Skogsvårdsrekommendationer för drivning av energivirke (på finska)
Statistikdatabas energianvendningen av trä (Naturresursinstitutet LUKE)

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162350   E-postadress: