Trädbränslen i Finlands energiproduktion

Trädbränslen fås från virkesförädlingsindustrins biprodukter, dvs. returlutar, bark och sågspån. Vid slutavverkning, gallring och vård av ungskog tar man även tillvara på grenar och toppar samt stubbar och slanor som kan flisas och använda som energikällor, med andra ord som skogsflis. I huvudsak använder man trädbränslen för alstring av värme och el. Från skogsbiomassa framställer man också flytande bränslen som ersätter olja i trafik och eldning.

Andelen trädbränslen av Finlands energiproduktion är redan större än andelen olja eller kol

Under de senaste åren har man täckt en fjärdedel av den totala energiförbrukningen med trädbränslen. Dessa bränslen är den viktigaste råvaran inom vår energiproduktion. Sedan år 2012 är andelen trädbränslen större än andelen oljan, kol eller naturgas.

Den mest använda fasta trädbränsle i Finland är bark

Förbrukningen av fasta trädbränslen i värme- och kraftverk var totalt 19,4 miljonen kubikmeter i 2020, som motsvarar 37,6 TWh. Av detta mest användes bark, som utgjorde två tredjedelar av alla fasta biprodukterna och en tredjedel var förbrukningen av olika slags spån och skogsindustrins avfallsflis. 

År 2020 använde man 8,2 miljoner kubikmeter skogsflis för att alstra el och värme, vilket motsvarar ca 16 TWh. Största delen, dvs. 7,6 miljoner kubikmeter, utnyttjades i värmeanläggningar och kraftverk. Utöver dessa använder man skogsflis för eldning i småhus och på gårdar.

Enligt statistiken 2020 var klenvirke, dvs. avbarkade och obarkade slanor, råvara till över hälften av värmeanläggningarnas och kraftverkens skogsflis, 4,3 miljoner kubikmeter. Klenvirke drivs i synnerhet i samband med vård av ungskog och första gallring. Näst mest använde man hyggesavfall, 2,5 miljoner kubikmeter. Användingen av stubbar var 0,3 miljoner kubikmeter och grov stamved 0,6 miljoner kubikmeter.

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter i 2021 volymen av skogsflisförbränningen ökade med 24 procent jämfört med året innan och uppgick till 9,4 miljoner kubikmeter fast mått. För kraftvärmeproduktion användes 5,8 miljoner kubikmeter skogsflis, vilket var 27 procent mer än året innan. Inom värmeproduktionen ökade användningen med 18 procent till 3,6 miljoner kubikmeter. Tillsammans med den skogsflis som eldades i småhus, 0,6 miljoner kubikmeter, uppgick den totala användningen av skogsflis till 10 miljoner kubikmeter.

På vår webbplats

Hållbarhetskriterier för energibiomassor

På andra webbplatser

Energiandvändiningen av trä 2021 preliminär (LUKE)
Energiandvändningen av trä 2020 (Naturresursinstitutet LUKE)
Skogsvårdsrekommendationer för drivning av energivirke (på finska)
Statistikdatabas energianvendningen av trä (Naturresursinstitutet LUKE)

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162350