Central lagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriet bereder i samarbete med de andra ministerierna den lagstiftning som rör vattenhushållning. Ministeriet svarar till exempel för beredning och verkställighet av författningar som anknyter till vattentjänster, dammsäkerhet och grundtorrläggning. Vidare svarar ministeriet för beredning och verkställighet av gränsvattenöverkommelserna med Sverige och Ryssland. Justitieministeriet bär det huvudsakliga ansvaret för beredningen av vattenlagen, medan miljöministeriet svarar för beredningen av vatten- och havsvårdslagstiftningen.

Här finns samlade de viktigaste författningarna som rör användning och förvaltning av vattenresurser. Lagar, statsfördrag och övrig lagstiftning går att finna i statens författningsdata FINLEX.

 

Regulatory

 

Vattenlag (587/2011)
Statsrådets förordning om vattenhushållningsärenden (1560/2011)
Lag om hantering av översvämningsrisker (620/2010)
Statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker (659/2010)
Dammsäkerhetslag (494/2009)
Statsrådets förordning om dammsäkerhet (319/2010)
Lag om vattentjänster (119/2001)

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (890/2023)
Statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015)
Lag om stödjande av grundtorrläggning (947/1997)
Förordning om stödjande av grundtorrläggning (530/1998), Statsrådets förordning om ändring av förordningen om stödjande av grundtorrläggning (1419/2011)
Lag om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004)
Statsunderstödslag (688/2001)
 

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om en avtappningsstadga för Saimen och Vuoksen samt om tillämpning av överenskommelsen (1331/1991)

Lag om Finlands miljöcentral (1069/2009)
Lag om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009)
 Statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna (1392/2014) 

 

 

Mer information

Statens författningsdata FINLEX