Resultatstyrning 

När jord- och skogsbruksministeriet styr verksamheten och användningen av resurser i de verk och institut som hör till dess förvaltningsområde tillämpar ministeriet ett resultatstyrningssystem. När riksdagen godkänner statsbudgeten vid årsskiftet, fastställer ministeriet de viktigaste målen för utveckling av de sociala effekterna inom förvaltningsområdet samt för verkens och institutens verksamhetsresultat och hantering av resurser.

Resultatmålen presenteras i mån av möjlighet med hjälp av beskrivande nyckeltal som kompletteras med kvalitativa mål efter behov. Målen ställs utifrån politiksektorernas långsiktiga strategiska riktlinjer enligt ett rullande system, vilket innebär att man ställer egentliga mål för budgetåret och preliminära mål för de fyra följande åren.

Jord- och skogsbruksministeriet resultatstyr Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Naturresursinstitutet (Luke), Landsbygdsverket (Mavi), Lantmäteriverket, affärsverket Forststyrelsen, Finlands miljöcentral (Syke), regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finlands viltcentral och Finlands skogscentral.

De resultatmål som ministeriet fastställt för verken och instituten ingår i ett resultatmålsdokument, ett resultatavtal, som ministeriet och verket/institutet har undertecknat. 

Resultatmålens utfall följs upp med halvtidsrapporter och bokslut som verket/institutet tar fram och publicerar på våren följande år. Ministeriet arbetar också fram ett ställningstagande till bokslutet för varje verk och institut.


Resultatstyrningsdokument

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdets resultatmål 2021  2020  2019 (på finska)
Jord- och skogsbruksministeriets resultatmål 2021  2020  2019  (på finska)

Resultatavtalen med ministeriet och verken
Livsmedelsverket
Naturresursinstitutet (Luke)
Lantmäteriverket

Se också

Granska förvaltningen

Mer information