Livsmedelsinformation, närings- och hälsopåståenden

Konsumenterna gör sina egna val och behöver tillräckliga och rätt uppgifter som stöd för sina beslut. Livsmedelsinformationen ger konsumenten information om de ämnen som livsmedlet innehåller, produktens ursprung, produktens produktionssätt och rätt användning av produkten samt ger möjlighet att undvika föråldrade produkter. Livsmedelsinformationen hjälper också konsumenterna att välja mer hälsosamma produkter. Närings- och hälsopåståendena ger information om livsmedlets nyttiga näringsmässiga och hälsopåverkande egenskaper.

Lagstiftningen om obligatorisk livsmedelsinformation

Lagstiftningen om livsmedelsinformation är nästan helt harmoniserad EU-lagstiftning. Om kraven på livsmedelsmärkningar föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (livsmedelsinformationsförordningen). Förordningen tillämpas på alla livsmedel avsedda för slutkonsumenten, inklusive oförpackade livsmedel samt måltider som serveras till konsumenten via yrkeskök. Man beslutar på nationell nivå vilka uppgifter som krävs om oförpackade livsmedel. I Finland föreskrivs om uppgifter som ges om oförpackade livsmedel genom Jord- och skogsbruksministeriets förordning 834/2014.

Näringsvärdesdeklarationer

Näringsvärdesdeklarationerna ger konsumenten information om livsmedlets näringsmässiga sammansättning, dess energiinnehåll och mängden näringsämnen. Med hjälp av näringsvärdesdeklarationer kan konsumenterna jämföra olika livsmedel och göra ändamålsenliga val med tanke på deras personliga hälsa och välbefinnande.

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 (livsmedelsinformationsförordningen) samlades ihop de allmänna kraven på livsmedelsmärkningar samt kraven på näringsvärdesdeklarationer. I och med förordningen blev näringsvärdesdeklarationen obligatorisk. Kraven på näringsvärdesdeklarationer i livsmedelsinformationsförordningen börjar tillämpas den 13 december 2016.

Närmare upplysningar:

Europeiska kommissionens webbsidor: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/index_en.htm

Livsmedelsverkets webbplats: https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/tillverkning/information-som-skall-ges-om-livsmedel/

 

Mer information

Anne Haikonen, lagstiftningsråd 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162438