Blå bioekonomi

Behovet av rent vatten och vattnets betydelse ökar ständigt över hela världen. Befolkningstillväxt, klimatförändringar, ökat behov av mat och energi samt urbanisering och livsstilsförändringar tvingar att söka nya lösningar. Finlands varierande vattennatur, rika vattenresurser, långa kustremsa samt höga kunskap och goda internationella namn skapar utmärkta förutsättningar för hållbar tillväxt och internationalisering. Att kunna ta vara på möjligheterna kräver en  konkurrenskraftig och tillväxtstimulerande omvärld samt god vattenstatus i vattenmiljön. Därför ska förvaltningen och företagen samarbeta aktivt för att kunna ta fram nya verksamhetskoncept, lösningar och bidra till internationaliseringen samt för att utveckla kunnande och innovationer.

Med blå bioekonomi avses affärsverksamhet som bygger på vattenkompetens och hållbar användning av förnybara vattenresurser. En god vattenstatus utgör grunden för den blå bioekonomin och stödjer utvecklingen och marknadsföringen av produkter och tjänster inom den blå bioekonomin. De viktigaste delområdena är vattenkompetens- och vattenteknikbaserad affärsverksamhet, vattenturism, vattenbiomassa och fiskerinäringens värdekedja. De akvatiska resursernas immateriella värden är också av väldigt stor betydelse. Vattenområden är viktiga, förutom för de ekonomiska aktiviteterna även för människors välbefinnande samt för rekreation och hälsa.

Plan för utveckling av blå bioekonomi

En nationell plan för utveckling av blå bioekonomi som togs fram under ledning av jord- och skogsbruksministeriet blev klar hösten 2016. Planen utarbetades tillsammans med Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Teknologiska forskningscentralen VTT, närings-, trafik- och miljöcentralerna, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet och övriga intressegrupper. 

Vid beredningen av planen ville man lyfta fram samarbetet och växelverkan mellan den privata och offentliga sektorn samt samverkan mellan de olika förvaltningsområdena. Partnerskap och samarbete ger möjligheter att driva på uppkomsten av nya innovationer och verksamhetsmodeller, miljöhållbara lösningar och framgång på marknaden.

Forsknings- och kompetensagenda för blå bioekonomi

Målet med forskningsagendan är att driva på affärsverksamhet som bygger på hållbar användning av vatten och akvatiska naturresurser. Detta i syfte att den blå bioekonomin i framtiden ska vara ett starkt tillväxtområde och en viktig välfärdsfaktor för Finland. Agendan blev klar i juni 2018.  

På vår webbplats

Strategiska forsknings- och försöksmiljöer ger fart åt blå bioekonomi - ta del av forskningsagendan (Ministeriets pressmeddelande 6.7.2018, på finska)
Water solutions and expertise from Finland

På andra webbplatser

Forsknings- och kompetensagenda för blå bioekonomi

Mer information

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för fiskerinäring Telefon:0295162411   E-postadress: