Genomförande av den nationella skogsstrategin


Den nationella skogsstrategin genomförs 2023–2035. Jord- och skogsbruksministeriet samordnar genomförandet och uppföljningen av skogsstrategin. Nationella skogsrådet har till uppgift att följa hur genomförandet av strategin framskrider. Skogsrådets arbetsutskott bereder de ärenden som ska behandlas i skogsrådet och främjar verkställandet av rådets beslut.

Genomförandet av strategin främjas också av nätverk som inrättats för strategins spetsprojekt och som består av experter och representanter för intressentgrupper. Dessutom fortsätter samarbetsnätverket för internationell skogspolitik sin verksamhet. För att säkerställa genomförandet har utarbetas en noggrannare åtgärdsplan som hänför sig till strategins mål.

Skogsstrategin genomförs vid jord- och skogsbruksministeriet med hjälp av resultatstyrning, lagstiftning, stödsystem och utvecklingsprojekt samt genom regionala skogsprogram. Skogsstrategin genomförs också vid flera andra ministerier. De regionala skogsprogrammen genomför den nationella skogsstrategin i landskapen. De regionala programmen främjar en mångsidig och hållbar användning av skog med hänsyn till de lokala utgångspunkterna, utvecklingsbehoven och målen.

Skogsstrategin genomförs inom ramen för rambesluten för statsfinanserna och anslagen i statsbudgeten. I samband med ram- och budgetprocesserna för statsfinanserna fattas årligen beslut om nivån på de stöd som beviljas samt om finansieringen av spetsprojekten i skogsstrategin och de åtgärder som ingår i dem. För genomförandet av åtgärderna kan man också ansöka om projektfinansiering från EU.

De viktigaste åtgärderna i spetsprojekten som ingår i skogsstrategin har konkretiserats i åtgärdsplan i form av projektutkast genom vilka arbetet inom den nationella skogsstrategin ska genomförs 2023–2027.

Nationella skogsstrategin 2035 åtgärdsplan 2023–2027

Mer information

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162150   E-postadress:


Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162045   E-postadress: