EU-rättsakter

Den gemensamma jordbrukspolitiken genomförs i hela EU. Finlands CAP-plan för perioden 2023–2027 baserar sig på Europaparlamentets och rådets grundförordningar och Europeiska kommissionens genomförandeakter.

Grundförordningarna för CAP-reformen finns i Europeiska unionens officiella tidning.
Förordningstexterna publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 6 december 2021.

Läs mer om CAP-planens centrala förordningar på webbplatsen maaseutu.fi.

Nationell lagstiftning för CAP-finansieringsperioden 2023–2027

Lagarna om jordbruk och utveckling av landsbygden, ändringslagarna och statsrådets förordning om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken under CAP-finansieringsperioden 2023–2027.
 

Lagarna

Lag om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken (1324/2022)
Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbrukare (1332/2022)
Lag om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling(1333/2022)
Lag om verkställighet av vissa av Europeiska unionens jordbruksstöd och vissa nationella jordbruksstöd (1334/2022)
Lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011)
Lag om en marknadsordning för jordbruksprodukter 
Lag om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023–2027 (1325/2022)
Lag om strukturstöd till jordbruket 1476/2007

Inställningar

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2024 (80/2024)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning (63/2024)Statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2024 (50/2024)
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (49/2024)

Statsrådets förordning om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken (1376/2022)
Statsrådets förordning om jordbruksrådgivningstjänster (1377/2022)
Statsrådets förordning om stöd till producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker
Statsrådets förordning om stöd för biodling 
Statsrådets förordning om producentorganisationer 
Statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (1381/2022) 
Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2023 (1382/2022)
Statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023 (1383/2022)
Statsrådets förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till jordbrukare avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (1384/2022)
Statsrådets förordning om de föreskrivna verksamhetskrav som ingår i villkorligheten för Europeiska unionens stöd till jordbrukare samt om tillsynen över att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden iakttas (65/2023)
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd (77/2023) 
Statsrådets förordning om miljöersättning (78/2023) 
Statsrådets förordning om verkställighet av djurbidrag som finansieras av Europeiska unionen (79/2023)
Statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (80/2023)
Statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2023 (126/2023)
Statsrådets förordning om kompensationsersättning (127/2023)
Statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar (128/2023)
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2023 (133/2023)
Statsrådets förordning om verkställighet av arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen och vissa andra stöd (134/2023)
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2023 (249/2023)
Statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1378/2022)
Statsrådets förordning om ersättnings- och stödområden för vissa ersättningar för landsbygdsutveckling, direktstöd till jordbrukare och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (1379/2022) 
Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden under finansieringsperioden 2023–2027 (617/2023)
Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden under finansieringsperioden 2023–2027
Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket 265/2023
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk (266/2023)
Statsrådets förordning
om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk
 (98/2024)