Barentsarbetsgruppen för skogssektorn 


Barentsarbetsgruppen för skogssektorn (Barents Forest Sector Working Group, WBBFS) är en arbetsgrupp som lyder under Barents euroarktiska råd (BEAC). Arbetsgruppen bildades år 2000. Tidigare gick arbetsgruppen under namnet Barentsnätverket för skogssektorn (The Barents Forest Sector Network).

Finland var ordförande för Barents euroarktiska råd och  Barentsarbetsgruppen för skogssektorn från oktober 2021 till oktober 2023.  Det viktigaste evenemanget under Finlands tvååriga ordförandeskap var Barents skogsforum, som ägde rum den 4–5 oktorber 2023 i Rovaniemi. Därtill höll man flera arbetsgruppsmöten.

Skogssektorn är en viktig del av Barentsregionens ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling. Arbetsgruppens mål är särskilt att främja hållbar vård och användning av skogsresurser i enlighet med Agenda 2030 för hållbar utveckling, FN:s skogsstrategi och Parisavtalet samt att följa och främja verksamheten i Barents euroarktiska råd. En central del av arbetsgruppens arbete är informationsutbyte och spridning av bästa praxis i fråga om skogsbioekonomi.

I skogsarbetsgruppen representeras Finland av jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet och Finlands skogscentral.

Den 9 mars 2022 gjorde Finland, Island, Norge, Sverige, Danmark och Europeiska unionen ett gemensamt uttalande om Barentssamarbetet. Finland fortsätter arbetet som ordförande enligt de tidigare överenskomna prioriteringarna. Tyngdpunkten i samarbetet ligger på verksamheten mellan Finland, Sverige och Norge i de nordliga landskapen.

På andra webbplatser

Barents euroarktiska samarbete
Barentsarbetsgruppen för skogssektorn
Barentssamarbetet (utrikesministeriet)
Gemensamt uttalande av Finland, Danmark, Island, Norge, Sverige och Europeiska unionen om Barentssamarbetet (Utrikesministeriet) 

Barents skogsforum i Rovaniemi avslutar Finlands ordförandeskap i Barentsarbetsgruppen för skogssektorn (JSM nyhet 5.10.2023)

Mer information

Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162449   E-postadress: