EN FI SV

Biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare

Makroorganismer som används för biologisk bekämpning och pollinering främjar växtproduktionen och växthälsan. Användningen av biologiska bekämpningsorganismer kan också minska användningen av växtskyddsmedel vid bekämpningen av växtskadegörare. Den ökade användningen av dessa makroorganismer kan dock öka risker som anknyter till användningen av produkterna. Livsmedelsverket har övervakat marknadsföringen, användningen och importen av makroorganismer som används för biologisk bekämpning och pollinering sedan 2013.

Om makroorganismer som används för biologisk bekämpning och pollinering föreskrivs i lagen om skydd för växters sundhet (ändr. 21.12.2012/948) och Jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet, (ändr. 9/13).

Om mikrober som används vid biologisk bekämpning föreskrivs i lagstiftningen om växtskyddsmedel och för godkännande och övervakning av dem ansvarar Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Mer information