Makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering

Ryggradslösa djur som används för biologisk bekämpning eller pollinering (makroorganismer) får marknadsföras, användas och importeras under de förutsättningar som anges i växtskyddslagen. Makroorganismer får användas om det är fråga om en ursprunglig art eller en art som är godkänd enligt standard PM 6/3 meddelad av Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet eller om Livsmedelsverket (Biologiska bekämpningsorganismer och pollinerare) har beviljat tillstånd för användning av den. 

Ett villkor för att tillstånd ska beviljas är att makroorganismen inte utgör en växtskyddsrisk. Makroorganismer som inte kräver tillstånd ska ändå anmälas till Livsmedelsverket, som för en förteckning över godkända produkter och organismer på sin webbplats.

Makroorganismer används för biologisk bekämpning främst inom växthusproduktionen. Det finns för tillfället inte lika många tillämpningar för odling på friland. Makroorganismer används antingen som enda metod vid bekämpning av växtskadegörare eller som en del av metoderna vid integrerad bekämpning (IPM, Integrated Pest Management).

Nationell lagstiftning

Bestämmelser om förutsättningarna för marknadsföring, användning och import av makroorganismer finns i 8 och 9 § i växtskyddslagen (1110/2019)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknadsföring, användning och import av makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering (1300/2019) (Finlex).

Europeiska kommissionens undersökning om makroorganismer

Europeiska kommissionen har låtit utföra en undersökning om de makroorganismer som används vid biologisk bekämpning. Undersökningen gällde lagstiftning i EU:s medlemsländer och marknaden för organismerna. Undersökningen finns på kommissionens webbplats: Invertebrate biological control agents (IBCAs) against plant pests. På webbplatsen finns också en rapport om en tidigare motsvarande undersökning (REBECA, 2008).

Mer information

Johanna Nykyri, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd Telefon:0295162452   E-postadress: