FI SV EN

Animaliska biprodukter och därav framställda produkter

Med animaliska biprodukter och därav framställda produkter avses alla animaliska produkter som inte används som livsmedel, såsom biprodukter från slakt, mejeriindustri, döda djur och gödsel. Biprodukter är också kasserade före detta animaliska livsmedel från affärer samt matavfall. Animaliska biprodukter kan innehålla sjukdomsalstrare eller kemiska rester som kan orsaka sjukdomar både hos människor och djur. När biprodukterna hanteras på korrekt sätt utgör de ingen risk för människors eller djurs hälsa.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 och kommissionens förordning (EG) nr 142/2011 om genomförande av denna innehåller bestämmelser om biprodukter.  Biproduktförordningens tillämpningsområde är omfattande och det omfattar insamling, transport, hantering, utsläppande på marknaden och bortskaffande av biprodukter och därav framställda produkter. Biproduktförordningen tillämpas också på import, export och transitering av biprodukter. Biproduktförordningen och kommissionens förordning om genomförande av denna är EU-lagstiftning som direkt ska tillämpas. Med den nationella lagstiftningen kan dock ges vissa begränsade undantag för kraven i biproduktförordningen. Biproduktförordningen och de nationella förordningarna som anknyter till dess tillämpningsområde finns under länken:

Lagstiftning, H-register

Biproduktövervakningen styrs av Livsmedelssäkerhetsverket. Anvisningarna om biprodukter finns på Livsmedelssäkerhetsverkets webbplats under länken:

https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/djurbranchen-/animaliska-biprodukter/

Mer information

Kirsti Huovinen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, Enheten för djurhälsa och växtskydd Telefon:0295162182   E-postadress: