Naturens mångfald

Med biologisk mångfald avses hela spektrumet av liv: den genetiska variationen inom arterna och mångfalden av arter och deras livsmiljöer. Att stoppa förlusten av den biologiska mångfalden är ett globalt mål.

Mångfald i hållbar användning och skötsel av förnybara naturresurser

Den biologiska mångfalden tryggas genom en hållbar användning och skötsel av naturen och naturskyddsåtgärder. Jord- och skogsbruksministeriet tryggar den biologiska mångfalden genom att inom sitt ansvarsområde sörja för en hållbar användning och skötsel av naturresurser. Det här omfattar skog, jordbruksområden med landskap, vilt- och renhushållning, fisk- och vattenresurser och genetiska resurser. Centrala metoder som baserar sig på frivillighet är programmen METSO, Helmi och NOUSU samt SOTKA-projektet. Hantering av risker relaterade till främmande arter är också en viktig del av skyddet av den biologiska mångfalden och en hållbar användning av naturen.

Skog 

Skogen är en väsentlig del av den finska naturen och dess mångfald. Skogslagen utgör en grundläggande nivå för tryggandet av den biologiska mångfalden och innehåller bestämmelser om skydd av särskilt viktiga livsmiljöer. För att trygga skogarnas mångfald behövs både skyddsområden och biotopvård i ekonomiskogar. Åtgärder för att trygga mångfalden har fastställts i bland annat handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2016–2025 (METSO), programmet Helmi för skydd av livsmiljöer 2021–2030 och den nationella skogsstrategin 2035. 

Jordbruk och landskap

Målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) och Finlands CAP-plan 2023–2027 samt till exempel Helmi-programmet är att främja bevarandet av den biologiska mångfalden, livsmiljöer och landskap. Målet för EU:s gemensamma jordbrukspolitik i Finland är att andelen skötta vårdbiotoper och naturbeten utgör 75 procent av det nationella målet för skötsel senast 2027. EU:s gemensamma jordbrukspolitik innehåller åtgärder för att förvalta lantraser och lantsorter, med syfte att säkerställa att deras genetiska mångfald inte minskar.

Vilt- och renhushållning

Syftet med viltvården är att påverka viltbestånden, förbättra balansen mellan olika arter och vårda viltarters livsmiljöer. Vården av viltbestånden styrs av strategier och förvaltningsplaner. Genom jord- och skogsbruksministeriets projekt SOTKA genomförs de åtgärder för fågelvattenområden som anges i Helmi-programmet. Inom projektet anläggs och restaureras våtmarker, byggs ett nätverk av rastplatser och bekämpas främmande arter av små rovdjur, såsom mink och mårdhund. 

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer det högsta tillåtna antalet livrenar för tio år i sänder, med beaktande av till exempel en hållbar avkastningsförmåga för vinterbetesområden.

Vatten- och fiskeresurser

Man strävar efter att hålla de finska vattnen i gott skick och förbättra deras naturenlighet genom olika program. Vid skötseln av uppgifter inom jord- och skogsbruket, vattenbruket och fiskerihushållningen är målet att sörja för både vattendragens och grundvattnens tillstånd och en hållbar användning av vattnen.

Syftet med EU:s gemensamma fiskeripolitik är att trygga fiskets hållbarhet. Fiskekvoterna dimensioneras enligt nivån för maximal hållbar avkastning och fiskets miljömässiga nackdelar minimeras. Lagen om fiske förpliktar till att sörja för fiskbeståndens tillstånd, och genom fleråriga planer strävar man efter att trygga fiskbeståndens livskraft och naturliga livscykler. Genom programmet NOUSU har man förbättrat levnadsförhållandena för vandringsfiskar och strävat efter att återställa den naturliga förökningen av vandringsfiskbestånden i de strömmande vattendragen i Finland. 

Genetisk mångfald

Att värna om den genetiska mångfalden och genetiska resurser är en del av det skydd av den biologiska mångfalden som Finland har förbundit sig till i internationella avtal. Finlands nationella genresursprogram för jord- och skogsbruk samt fiskerihushållning styr verksamheten i fråga om förvaring, bevarande och hållbart nyttjande av genetiska resurser i Finland. Målen för programmet genomförs via politiken inom olika sektorer, till exempel genom åtgärder inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP).

Främmande arter

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. För att trygga den ursprungliga floran och faunan och hotade arter har jord- och skogsbruksministeriet ett ansvar att inom olika sektorer främja bekämpningen av invasiva främmande arter i Finland, bland annat genom att utveckla lagstiftningen kring främmande arter och främja genomförandet av denna lagstiftning. 

Genom Finlands strategi för biologisk mångfald främjas målen för EU och globala mål

Finlands politik för biologisk mångfald baserar sig på Finlands nationella strategi och handlingsprogram för biologisk mångfald. I strategin främjas utöver nationella mål även målen för EU:s strategi för biologisk mångfald och FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Målet för strategin är att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att den biologiska mångfalden ska börja återhämta sig.

EU:s strategi för biologisk mångfald sträcker sig fram till 2030 och i den fastställs mål för storleken på den sammanlagda ytan av skyddade områden inom EU, samt flera konkreta och kvantitativa åtgärder för restaurering och förbättring av olika livsmiljöer. Under FN:s konferens om biologisk mångfald i Montreal i december 2022 godkändes det globala Kunming-Montrealramverket för biologisk mångfald (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework), vilket innehåller fyra långsiktiga mål och 23 åtgärdsmål. 

Se också

Statsrådets principbeslut om Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden för åren 2012-2020 
Finlands handlingsprogram för bevarande och hållbart nyttjande av den mångfalden 2013–2020 (på finska)

På andra webbplatser

European Commission Nature and Biodiversity
Biologisk mångfald och ekosystem
Miljo.fi Biologisk mångfald

Mer information

Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning Telefon:0295162259   E-postadress: