Naturens mångfald

Naturens biologiska mångfald eller biodiversitet avser livets hela spektrum: arternas interna genetiska modifikation, artrikhet och livsmiljöernas mångfald. Att stoppa utarmningen av naturens biologiska mångfald fram till 2020 är ett globalt mål. Jord- och skogsbruksministeriet tryggar naturens mångfald genom att sörja för en hållbar användning av naturresurser inom sitt verksamhetsområde. Detta omfattar såväl jordbruksområdena med landskap, skogarna, vilt- och renhushållningen som fisk- och vattenresurserna.

Strategin för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald drar riktlinjer för de mål och åtgärder som ska sätta stopp för utarmningen av den biologiska mångfalden före 2020. Statsrådets principbeslut om strategin för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald ”För naturen – till nytta för människan” godkändes i december 2012. I bakgrunden till strategin ligger den internationella konventionen om biologisk mångfald (CBD) samt målen i EU:s strategi om naturens mångfald.

På vår webbplats

Biologisk mångfald i ekonomiskogar

Mer information

Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162259