Biologisk mångfald i ekonomiskogar

I de lagar, rekommendationer och anvisningar som gäller skogsbruket fästs stor vikt vid att trygga naturvärdena. Skogsvårdens och skogsanvändningens hållbarhet stärks också genom frivillig skogscertifiering.  

Arbetet med att trygga naturvärden i ekonomiskogar kallas naturvård av ekonomiskogar. Naturvården är av vikt eftersom största delen av våra skogar är ekonomiskogar. Naturvården följs kontinuerligt upp både i privata och statliga ekonomiskogar. De viktigaste metoderna handlar om att trygga värdefulla livsmiljöer och lämna kvar sparträd. I privata marker gäller det därutöver att genomföra projekt för vård av skogsnaturen. Skogarnas biologiska mångfald tryggas genom handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland eller METSO.

I skogslagen definieras särskilt betydelsefulla livsmiljöer, vilkas särdrag bör beaktas vid skogshanteringen. Betydelsen av dessa livsmiljöer för den biologiska mångfalden bygger på att egenskaperna hos dessa livsmiljöer samt flora och fauna avviker från den övriga skogsmiljön.

Vid skogsvård och drivning beaktas objekt och drag som är viktiga för skogsnaturens biologiska mångfald. På så sätt förbättras levnadsmöjligheterna för många skogslevande arter i ekonomiskogar.

Död ved av vikt när det gäller att trygga biologisk mångfald

En stor del av de utrotningshotade arterna i skogar är beroende av död ved. De alltför små mängderna död ved är fortsatt den främsta orsaken till utrotningen. Därför försöker man öka mängden död ved genom att man lämnar kvar sparträd vid avverkning. I dagens skogsvårdsanvisningar ingår en rekommendation om att även död ved sparas. Att gynna lövträd är också ett sätt att öka mångfalden i ekonomiskogar. Man siktar också till att utföra mer hyggesbränning för att väcka till liv sådana arter som lever i brunna träd. Det sker inte några snabba förändringar i våra ekonomiskogar utan effekterna av vården av skogsnaturen är långsiktiga.

Enligt den 11 riksskogstaxeringen (VMI11) är mängden död ved ca 5,7 m3/ha vilket är viktigt med tanke på mångfalden. Mängden har ökat i södra Finland där mängden död ved på skogs- och tvinmark nu är omkring 3,8 m3/ha jämfört med slutet av 1990-talet då mängden uppgick till 2,8 m3/ha. I norra Finland är mängden död ved ungefär 8,0 m3/ha.

På vår webbplats
Det finns både vilja och metoder för naturvård i ekonomiskogar (JMS pressmeddelande 14.12.2018)
Viktigt med mångfald i ekonomiskogar - nya METSO-projekt utvecklar naturvården (Jord- och skogsbruksministeriet, pressmeddelande 1.2.2017)
Finlands skogstillgångar
Hållbart skogsbruk

På andra webbplatser
Skogsvårdsrekommendationer för naturvård i ekonomiskogar, arbetshandbok (på finska)
Forststyrelsens miljöguide för skogsbruket (på finska)
Skogsvårdsrekommendationer för naturvård i ekonomiskogar, arbetshandbok (på finska)
Arter, försvinn inte! (Naturresursinstitutet)

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190  


Katja Matveinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287  

Mer information