Biologisk mångfald i ekonomiskogar

I de lagar, rekommendationer och anvisningar som gäller skogsbruket fästs stor vikt vid att trygga naturvärden.  Skogsvårdens och skogsanvändningens hållbarhet stärks också genom frivillig skogscertifiering.
 
Arbetet med att trygga naturvärden i ekonomiskogar kallas naturvård av ekonomiskogar. Det är en del av det dagliga skogsbruket. Naturvården är av vikt eftersom största delen av våra skogar är ekonomiskogar.

De viktigaste metoderna handlar om att trygga värdefulla livsmiljöer och lämna kvar sparträd. I privata marker gäller det därutöver att genomföra projekt för vård av skogsnaturen. Skogarnas biologiska mångfald tryggas genom handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland eller METSO.

I skogslagen definieras särskilt betydelsefulla livsmiljöer, vilkas särdrag bör beaktas vid skogshanteringen. Betydelsen av dessa livsmiljöer för den biologiska mångfalden bygger på att egenskaperna hos dessa livsmiljöer samt flora och fauna avviker från den övriga skogsmiljön.

Vid skogsvård och drivning beaktas objekt och drag som är viktiga för skogsnaturens biologiska mångfald. På så sätt förbättras levnadsmöjligheterna för många skogslevande arter i ekonomiskogar.

Död ved av vikt när det gäller att trygga biologisk mångfald

En stor del av de utrotningshotade arterna i skogar är beroende av död ved. De alltför små mängderna död ved är den främsta orsaken till utrotningen.

Därför försöker man öka mängden död ved genom att särskilt vid avverkning lämna kvar sparträd eller högstubbar. Dagens skogsvårdsanvisningar rekommenderar att även död ved sparas. Att gynna lövträd är också ett sätt att öka mångfalden i ekonomiskogar. Man siktar också till att utföra mer hyggesbränning för att väcka till liv sådana arter som lever i brända träd. Det sker inte några snabba förändringar i våra ekonomiskogar utan effekterna av vården av skogsnaturen är långsiktiga.

Enligt den 12:e riksskogstaxeringen (VMI12) är mängden död ved ca 5,8 m3/ha, vilket är viktigt med tanke på mångfalden. Mängden har ökat i södra Finland där mängden död ved på skogs- och tvinnmark nu är omkring 4,4 m3/ha jämfört med slutet av 1990-talet då mängden uppgick till 2,8 m3/ha. I Norra Finland är mängden död ved ungefär 7,2 m3/ha. Minskningen av antalet döda träd i norra Finland verkar ha stannat av på basis av de senaste mätningarna.

På vår webbplats

Finlands skogstillgångar
Hållbart skogsbruk

På andra webbplatser

METSO-programmets forskings- och utveclingsprojekt
Skogsvårdsrekommendationer för naturvård i ekonomiskogar, arbetshandbok
Forststyrelsens miljöguide för skogsbruket 

Mer information

Ville Schildt, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162190   E-postadress:


Katja Matveinen, ledande sakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162287   E-postadress:

Mer information