Vilken roll har Finland och finländarna när det gäller att finansiera en hållbar framtid?

Finland har förbundit sig till att genomföra FN:s handlingsprogram Agenda 2030. I Agenda 2030-programmet framhävs att sätten för genomförandet är lika viktiga som själva målen. I handlingsprogrammet efterfrågas ett mångsidigt samarbete och partnerskap mellan olika länder och mellan olika aktörer och medborgare, ett aktivt informations- och erfarenhetsutbyte, spridning av bästa praxis och en konsekvent politik. 

Genomförandet styrs av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG). I dessa mål framhävs avskaffandet av fattigdom, en minskad ojämlikhet och bekämpandet av klimatförändringen. Huvudprincipen är att alla ska vara delaktiga av förändringen – ”no one is left behind”.

Den offentliga finansieringen räcker inte för de åtgärder och investeringar som krävs för att tackla de globala hållbarhetsutmaningarna. FN har beräknat att de nya investeringar som krävs för att nå målen bara i utvecklingsländerna uppgår till drygt 4 000 miljarder euro om året. Av detta belopp kan inte ens hälften täckas genom nuvarande åtgärder. Eftersom resurserna från det internationella offentliga utvecklingssamarbetet uppgår till ca 130 miljarder euro, är det givet att det krävs privat finansiering för att målen ska kunna nås.

Hållbar utveckling är inte bara riskhantering, utan också en stor möjlighet. Lösningar för förnybar energi, ett hållbart jord- och skogsbruk, ansvarsfull vattenförvaltning samt främjande av global hälsa och kvinnornas situation kan också vara lönsam affärsverksamhet och vinstgivande placeringsverksamhet. Flera internationella studier stöder uppfattningen om att enbart investeringar som görs i enlighet med hållbar utveckling både på lång och kort sikt kan vara lönsamma och hållbara även ur investerarnas synvinkel.

Arbetet med beredningen av vägkartan var inkluderande och gjordes i samarbete med representanter för många olika intressentgrupper, såsom institutionella investerare, ministerier, företag och offentliga finansiärer. Finlands vägkarta för mobilisering av privat kapital för SDG-investeringar offentliggjordes den 28 mars.

Finlands vägkarta för hållbar finansiering (på finska)

Ytterligare information:

Timo Halonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295162411, timo.halonen(at)mmm.fi

Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, tfn 0295162086, seppo.rekolainen(at)mmm.fi

Mikko Halonen, Leading Consultant, Gaia Consulting Oy, tfn 0407002190, mikko.halonen(at)gaia.fi