Skogsvårdsrekommendationer – en samling goda verksamhetsmodeller för skogsvården

Skogsvårdsrekommendationerna är en handledning i skogsvårdens grunder och metoder. Rekommendationerna är en slags skogsvårdshandbok för bland annat skogsägare och företagare i branschen. Rekommendationerna och de kompletterande arbetshandböckerna har tagits fram i ett brett samarbete med skogsägare och aktörer inom skogs-, energi- och miljösektorn.

Målet är att ge råd och uppmuntra skogsägare att sköta sina skogar väl. Det är frivilligt att följa rekommendationerna, det vill säga de är inte bindande. Trots detta används rekommendationerna brett inom det finska skogsbruket.

Rekommendationerna ger skogsägarna olika alternativ för behandling av skogarna, och ägaren kan välja det alternativ som är lämpligast med tanke på hens mål. De beskrivna förfaringssätten är hållbara ekonomiskt, ekologiskt samt socialt och kulturellt. När förfaringssätten utarbetades, beaktades lagstiftningens begränsningar samt de centrala krav som skogscertifieringssystemen ställer på behandlingen av skogarna. Med tanke på skogsbrukets hållbarhet beaktar rekommendationerna de olika delområdena av hållbarheten mera täckande än den förpliktande lagstiftningen.
 

Rekommendationerna uppdateras regelbundet

Skogsvårdsrekommendationerna baserar sig på nyaste forskningsrön och bästa praxis. Rekommendationerna uppdateras regelbundet. Den senaste uppdateringen är från år 2014 då skogslagen ändrades. Därefter har det gjorts större uppdateringar när det gäller anpassning till klimatförändringen (2018) och rekommendationerna för kontinuitetsskogsbruk (2019). Klimatsäkerhet är en av principerna i rekommendationerna för skogsvård 2020. De rekommendationer för skogsvård som gäller beskogning uppdaterades 2021.

Arbetshandböckerna kompletterar rekommendationerna. Handböckerna handlar om naturvård i ekonomiskogar, lönsamt skogsbruk, vård av torvmarksskogar, viltvänlig skogsvård, vattenskydd, grundlig reparation av skogsvägar, uttag av energived samt virkeshandelsobjekt.  För skogsvårdsrekommendationerna svarar Tapio Ab.

Skogsvårdsrekommendationerna, arbetshandböckerna, presentationsmaterialet och rekommendationernas förberedande handlingar finns att få på Tapios webbplats Metsänhoidon suositukset (skogsvårdsrekommendationer).

På vår webbplatser
Skogsvårdsrekommendationerna finns nu också i en elektronisk informationstjänst (Pressmeddelande 23.9.2020)
Skogsvårdsrekommendationerna om kontinuitetsskogsbruk och anpassning till klimatförändringen har uppdaterats (ministeriets och Tapio Ab:n gemensamma pressmeddelande 17.6.2019)
Råd i god skogsvård

På andra webbplatser
Skogsvårdsrekommendationerna (Tapio)

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162045