Skogsvårdsrekommendationer – en samling goda verksamhetsmodeller för skogsvården

Skogsvårdsrekommendationerna är en handledning i skogsvårdens grunder och metoder. De sammanställer de bästa metoderna och alternativen för en hållbar vård av finska skogar. Rekommendationerna ger skogsägare underlag för val inom skogsvård och –användning. Yrkespersonerna inom branschen använder rekommendationerna vid tillhandahållandet av tjänster till skogsägarna och vid genomförandet av skogsvården i praktiken.

Målet är att ge råd och uppmuntra skogsägare att sköta sina skogar väl. Det är frivilligt att följa rekommendationerna, det vill säga att de inte är bindande. Trots detta används rekommendationerna brett inom det finska skogsbruket.

Rekommendationerna ger skogsägarna olika alternativ för behandling av skogarna, och ägaren kan välja det alternativ som är lämpligast med tanke på hens mål. De beskrivna förfaringssätten är hållbara ekonomiskt, ekologiskt samt socialt och kulturellt. När förfaringssätten utarbetades, beaktades lagstiftningens begränsningar samt de centrala krav som skogscertifieringssystemen ställer på behandlingen av skogarna. Med tanke på skogsbrukets hållbarhet beaktar rekommendationerna de olika delområdena av hållbarheten mera täckande än den förpliktande lagstiftningen.

Rekommendationerna uppdateras regelbundet

Rekommendationerna är objektiva och baserar sig på nyaste forskningsrön och praktisk erfarenhet. De har tagits fram av Tapio i brett samarbete med aktörerna inom skogs-, energi- och miljösektorn. Rekommendationerna är en del av arbetet med att genomföra den nationella skogsstrategin som siktar till övergripande hållbarhet inom skogsanvändningen. Rekommendationerna uppdaterades regelbundet. Den senaste uppdateringen är från år 2014 då skogslagen ändrades. Därefter har det gjorts större uppdateringar när det gäller anpassning till klimatförändringen (2018) och rekommendationerna för kontinuitetsskogsbruk (2019).

Arbetshandböckerna kompletterar rekommendationerna. Handböckerna handlar om naturvård i ekonomiskogar, lönsamt skogsbruk, vård av torvmarksskogar, viltvänlig skogsvård, vattenskydd, grundlig reparation av skogsvägar, uttag av energived samt virkeshandelsobjekt. För skogsvårdsrekommendationerna svarar Tapio Ab.

Skogsvårdsrekommendationerna, arbetshandböckerna, presentationsmaterialet och rekommendationernas förberedande handlingar finns att få på Tapios webbplats Metsänhoidon suositukset (skogsvårdsrekommendationer).

På andra webbplatser
Skogsvårdsrekommendationerna om kontinuitetsskogsbruk och anpassning till klimatförändringen har uppdaterats (ministeriets och Tapio Ab:n gemensamma pressmeddelande 17.6.2019)

På andra webbplatser
Råd i god skogsvård

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162045