Byggande i trä främjas

Den största tillväxtpotentialen för byggande i trä finns inom flerbostadsbyggande och offentligt byggande. Andelen trä i byggandet kan ökas ytterligare bl.a. när det gäller energibesparande reparationer av fasader, byggande av fler våningar eller kompletteringsbyggande. 

Träbyggande främjas som ett led i regeringens spetsprojekt "Fram för trä och nya skogsprodukter". Under ledning av miljöministeriet genomförs under åren 2017 - 2020 ett åtgärdsprogram för träbyggande. Även vissa byggbestämmelser revideras som bäst, t.ex. brandbestämmelser och byggnadernas tekniska krav i samband med markanvändnings- och bygglagen.  

Uppbundet kol kvarstår länge i konstruktioner och möbler

Att använda trä i konstruktioner och möbler är motiverat med tanke på bl.a. naturresurserna och klimatförändringen. Byggnader, konstruktioner, möbler och andra trävaror byggda i trä fungerar som kollager. Till exempel i trähus kan kolet hållas kvar till och med hundratals år.  

Att förädla inhemskt trä har också en positiv inverkan på landets finanser och sysselsättning. Träindustrin sysselsätter ca 30 000 personer. Bruttovärdet av Finlands varuindustriproduktion är ca 6,5 miljarder euro. Såg- och skivindustrins andel uppgår till ungefär 62 procent, snickeriindustrins till omkring 38 procent.

Ungefär fjärde femtedelar av sågvarorna används inom byggandet, trävaruindustrins största enskilda marknadsområde är hemlandet.

Sågvaror är en viktig exportprodukt

Trävaruindustrin hämtar också in exportinkomster. Värdet av exporten var ca 2,6 miljarder euro år 2015. Sågvaror har redan länge varit trävaruindustrins viktigaste exportprodukt.

Globalt sett varierar efterfrågan på sågvaror stort och många internationella aktörer inverkar på marknadens helhetsbild. Bland de viktigaste exportländerna finns bl.a. Nordafrika och Japan. Asien, särskilt Kina, är potentiella större marknadsområden för finska sågvaror.

På andra webbplatser

Åtgärdsprogram för träbyggande (Miljöministeriet)
Trävarubranschens branschrapporter (på finska)
Puuinfo (på finska)
Puuteollisuus ry (på finska)

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162350   E-postadress: