Stora rovdjur

Politiken kring stora rovdjur som leds av jord- och skogsbruksministeriet styrs av tre centrala faktorer

  1. habitatdirektivet;
  2. förvaltningsplanerna;
  3. kopplingen av beslut och åtgärder till vetenskapligt tillförlitlig information.

I Finland lever fyra stora rovdjursarter: järv, lodjur, brunbjörn och varg som alla är fridlysta viltarter.

I vissa specialfall kan Finlands viltcentral ge dispens för jakt eller dödande av järv, varg, brunbjörn eller lodjur. Villkoret för beviljande av dispens är att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och beslutet inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå inom artens naturliga utbredningsområde.

Jord- och skogsbruksministeriet kan på grundval av jaktlagen genom sin förordning utfärda närmare bestämmelser om det högsta tillåtna antalet stora rovdjur som får fångas, fångstindividernas kön och ålder samt det område som begränsningen gäller. Förordningen begränsar Finlands viltcentrals behörighet, så den kan inte avvika från dessa mängder. Högsta tillåtna bytesmängd är inte ett antal som man bör nå, utan den ställer en begränsning av mängden stora rovdjur som får fångas med stöd av dispens med Finlands viltcentrals prövning.

Man har upprättat förvaltningsplaner för alla stora rovdjursstammar vars syfte är att stora rovdjursstammar förvaltas på lång sikt och målinriktat och som beaktar de olika instansernas synpunkter och fördelar.

Naturresursinstitutets stamuppskattningar baserar sig till stor del på de kullobservationer som produceras av systemet för rovdjursobservationer samt övriga rovdjursobservationer som de frivilliga rovdjurskontaktpersonerna har registrerat. Kompletterande information för stamuppskattningar av stora rovdjur får man från forskningsinstitutets halsbandsuppföljningar, DNA-undersökningar samt andra uppföljningar.

 

På vår webbplats:

Förvaltningsplaner för stora rovdjur
Förordningar om begränsning av jakt
Dispens
Rovdjursskador

 

På andra webbplatser:

Stora rovdjur (på finska)

Naturresursinstitut (LUKE): Forskning av stora rovdjur (på finska)