Fiskar

 • Strategier och program »

  För att trygga fritidsfisket, fiskerinäringen och vården av fiskvattnen har man upprättat strategier och program.

 • Central lagstiftning »

  Den centrala uppgiften för lagen om fiske är reglering av fiskerätten och -metoderna, vården av fiskbestånden samt förvaltningen av fiskerinäringen när det gäller användning och vård av fiskresurserna.

 • Elektronisk ärendehantering inom fiskeriförvaltningen »

  Elektronisk ärendehantering inom fiskeriförvaltningen

 • Fritidsfiske »

  I Finland är det möjligt att fiska olika fiskarter i varierande miljöer. Årligen fiskar cirka 1,5 miljoner personer i vårt lands vatten.

 • Fiskerinäring »

  Till värdekedjan för fiskerinäringen hör företagare och företag inom kommersiellt fiske, vattenbruk, fiskförädling och fiskhandel.

 • Fiskebegränsningar och vård av fiskresurser »

  Mete, pilkfiske och handredskapsfiske som grundar sig på en länsbaserad avgift för handredskapsfiske är så kallade allmänna fiskerätter. De nämnda fiskeformerna har dock sina begränsningar.