Skogsbehandling i Finland

I Finland sköter vi våra skogar på många olika sätt. Det behövs ett antal olika behandlingsmetoder eftersom skogsägarnas mål och skogarnas växtmiljöer är olika. Mångsidig skogsbehandling behövs också för att trygga naturens biologiska mångfald. En varierande skogsnatur ger de bästa förutsättningarna för våra skogsarter att växa.

Skogsvården styrs av växtmiljö, lagstiftning och skogsägares mål

Typerna av livsmiljöer varierar från lundar till lavmoar. Växtmiljöerna inverkar på avverkningar och avverkningstiderna, skogsförnyelsemetoderna och den övriga skogsvården. Skogsägaren tar det slutliga beslutet om skogsvården. Skogsägare har vanligen flera skogsvårdsmål som påverkar skogsbehandlingsmetoderna. Målen kan gälla till exempel inkomster, mångfald och rekreationsanvändning.

Lagstiftningen ger ramvillkor för skogsbehandlingen. I Finland kan utföras förnyelseavverkningar och beståndsvårdande avverkningar. Syftet med beståndsvårdande avverkning är att förbättra det kvarlämnade trädbeståndets växtmiljö. Vid förnyelseavverkning lämnar man moder- eller sparträd och en ny trädgeneration får fortsätta växa.

När det gäller förnyelseavverkning har skogsägaren skyldighet att förnya skogen, likaså om det trädbestånd som blir kvar vid beståndsvårdande avverkning inte uppfyller lagstiftningens minimikrav. Förnyelse kan ske genom skogsodling eller naturlig föryngring.

Skogar både med jämn och varierande åldersstruktur

Det typiska sättet att vårda skog hos oss är att efter vård av plantbestånd och beståndsvårdande avverkning följer förnyelseavverkning och skogsföryngring antingen genom plantering, sådd eller på naturlig väg. Metoden kallas odling av skog med jämn åldersstruktur.

Skogar kan också vårdas utan förnyelseavverkning och skogsodling. I och med ändringen av skogslagen likställs avverkningar i en skog med varierande åldersstruktur, det vill säga vid kontinuitetsskogsbruk, med beståndsvårdande avverkningar. Metoden går ut på att man bevarar vegetationen i skogen så att man genom återkommande eller relativt kraftiga avverkningar eller små hyggen skapar förutsättningar för att det kvarlämnade trädbeståndet ska växa och nytt plantmaterial uppstå. Målet är en skog med träd i varierande åldrar.

På vår webbplats

Lagstiftning
Rekommendationer för skogsvård
Medborgarinitiativet om kalhuggning i statens skogar har fört diskussionen om behandlingsmetoderna framåt (JSM:s och Forststyrelsens gemensamma pressmeddelande 20.10.2021)

På andra webbplatser

Skogsvård och avverkningar (Skogscentralen)

Mer information

Satu Rantala, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162045   E-postadress: