Internationellt forskningssamarbete

Det är viktigt att Finland ansluter sig till internationella forskningssamarbetsnätverk. Särskilt utvecklingen av EU:s forsknings- och innovationspolitik har betydande effekter på vår nationella forskningsverksamhet och vårt forskningssystem.

Jord- och skogsbruksministeriet representerar Finland på flera internationella forskningspolitiska forum. Ständiga kommittén för jordbruksforskning (Standing Committee on Agricultural Research, SCAR) samordnar jordbruksforskningen på EU-nivå. Ministeriet deltar också aktivt i kommittéarbetet för EU:s 8:e ramprogram (Horisont 2020).

Hörnstenar i det europeiska forskningssamarbetet är forskningsprogram i nätverket av europeiska forskningsfinansiärer (ERA-Net). ERA-net är en finansieringsform för EU:s forskning. Med hjälp av den utvecklas de nationella forskningsprogrammen och forskningsfinansiärernas samarbete samt bildas nätverk för nationella och regionala program. Ministeriet deltar i följande ERA-net-program:

Ett annat styrningsinstrument för kommissionens forskningspolitik är EU:s medlemsstaters gemensamma forskningsprogramplanering (Joint Programming Initiative, JPI). Idén med den är att stärka forskningen genom att samla ihop de spridda nationella forskningsresurserna till helheter kring globala utmaningar. Målet är ett nytt slags handlingssätt som är flexibelt, baserar sig på frivillighet och anpassar sig efter föränderliga behov. Med hjälp av detta kan de europeiska resurserna utnyttjas effektivare. 

Ministeriet deltar aktivt i FACCE JPI:s ”Food Security, Agriculture and Climate Change” verksamhet kring livsmedelssäkerhet, jordbruk och klimatförändring samt följer upp ”Water challenges for a changing worldJPI:s verksamhet som har vatten som tema. Till JSM:s verksamhetsområde hör också JPI Healthy Diet for Healthy Life som samordnas i Finland av Tekes.

Ministeriet deltar också i internationella organisationers arbete som fokuserar på utvecklingsländernas jordbruk och livsmedelsförsörjningens forskningsverksamhet: Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) och The European Initiative on Agricultural Research for Development (EIARD). SCAR:s och EIARD:s gemensamma strategiska arbetsgrupp ARCH drar riktlinjer för dessa gruppers gemensamma forskningspolitik om jordbruksforskningen i utvecklingsländerna.

De europeiska innovationspartnerskapen (European Innovation Partnership, EIP) har som mål att samla ihop aktörerna inom den offentliga och privata sektorn i syfte att leta efter lösningar på stora samhälleliga utmaningar med hjälp av forskning och innovationer. I verksamheten är det frågan om politisk samordning på EU-nivå, inte en ny finansieringsform. EIP är en del av Innovationsunion-projektet i Europa 2020-strategin.

Viktiga EIP-helheter ur JSM:s perspektiv är EIP-jordbruk och EIP-vatten.

 

På andra webbplatser

Kommissionens SCAR-sidor

http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/index_en.html

 

Horisont 2020  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

Joint Programming Initiative

http://ec.europa.eu/research/era/joint-programming-initiatives_en.html

 

FACCE JPI Food Security, Agriculture and Climate Change

http://www.faccejpi.com/

 

JPI Water challenges for a changing world

http://www.waterjpi.eu/

 

JPI Healthy Diet for Healthy Life

http://www.healthydietforhealthylife.eu

 

Finlands Akademis JPI-sidor

http://www.aka.fi/fi/A/Ohjelmat-ja-yhteistyo/Kansainvalisyys_/Eurooppalainen-tutkimusalue/Joint-Programming/

 

Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)

http://www.cgiar.org/

 

The European Initiative on Agricultural Research for Development (EIARD)

http://www.ard-europe.org/index.php?id=372

 

[ERA-Netit…

[Taulukko ERA-Net-ohjelmista linkkinä, Suvi Ryynänen yhteyshenkilö]

 

European Innovation Partnership

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=eip

 

EIP-jordbruk

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/

 

EIP-vatten

 http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/

 

Tekes EU-sekretariat EUTI

http://www.tekes.eu/