Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde omspänner jordbruk och trädgårdsodling, utveckling av landsbygden, skogsbruk, veterinärvård, tillsyn över animaliska livsmedel och fiskerihushållning. Ministeriet har också hand om viltvård och renskötsel, nyttjande av vattenresurser och lantmäteri.

De centrala målen för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är

  1. Konkurrenskraften för det ansvarsfulla och förnybara livsmedelssystemet förbättras.
  2. En förnybar och hållbar naturresursekonomi ökar välbefinnandet och ersätter icke förnybara råvaror och energi.
  3. En diversifierad företagsverksamhet, framgångsrik landsbygd och nätverk stärker samhället.
  4. Tillförlitlig geografisk information samt information om fastigheter och lägenheter som kan användas brett skapar ny företagsverksamhet och säkrar ägarskap.

Jord- och skogsbruksministeriet styr och övervakar regionförvaltningsverken samt närings-, trafik- och miljöcentralerna i ärenden som hör till dess ansvarsområde. Jord- och skogsbruksministeriet styr också Säkerhets- och kemikalieverket samt Finlands miljöcentral i ärenden som hör till ministeriets ansvarsområde.

Myndigheter och organisationer inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde