Arktiska rådet

Finland var ordförande för Arktiska rådet 2017–2019. Under Finlands ordförandeskap stod miljöskydd, kommunikationssamarbete, meteorologi och utbildning i fokus.
Bakom programmet under ordförandeskapet är klimatavtalet från Paris och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det arktiska samarbetet i Finland samordnas av utrikesministeriet.
Ordförandeskapet gav en bra möjlighet att presentera Finlands hållbara ansvarsfulla arktiska bioekonomi.  I Arktiska rådet hör frågor som gäller bl.a. invasiva främmande arter, anpassning till klimatförändringen och resiliens till jord- och skogsbruksministeriet. Med resiliens, dvs. klimattolerans, avses förmåga att anpassa sig till klimatförändringen och en smidig funktionsförmåga vid störningar.

Finlands arktiska strategi

Finland har också en nationell arktisk strategi som innehåller en åtgärdsplan.  Jord- och skogsbruksministeriet arbetar särskilt med två prioriterade områden: omvandling av arktiskt kunnande till affärsverksamhet och utveckling av hållbar turism.

En hållbar och ansvarsfull användning av naturresurser står i fokus även när det rör sig om arktisk bioekonomi. Ministeriet ska med hjälp av samarbetspartnerna förbättra det arktiska kunnandet, skapa växande affärsverksamhet och stärka den privata och offentliga sektorns partnerskap.

På andra webbplatser

Arktiska rådet

Finlands arktiska strategi

Utrikesministeriet: Finlands ordförandeskap

Arktiska invasiva främmande arter

Ytterligare uppgifter:

Saara Lilja-Rothsten, överinspektör, saara.lilja-rothsten(at)mmm.fi, p. 0295 162 060
Heidi Alatalo, planerare, heidi.alatalo(at)mmm.fi, p. 0295 162 046
Riitta Pelanteri, överinspektör, riitta.pelanteri(at)mmm.fi, p. 0295 162 245