Livsmedelshygien

Med livsmedelshygien avses alla etablerade och välfungerande förfaranden som ökar livsmedelssäkerheten. Livsmedelssäkerheten kan i första hand förbättras genom att minska eller avlägsna direkta hälsorisker eller genom att förhindra en eventuell ökning av dem i ett livsmedel. Hälsorisker kan vara biologiska (mikrober, parasiter, prionproteiner), kemiska (gifter, allergener) eller fysikaliska (främmande föremål, insekter, benfragment) faktorer i livsmedel.

Aktören inom livsmedelsbranschen ansvarar för säkerheten av det livsmedel som aktören överlåter. Som medel är här egenkontroll med hjälp av vilken aktören behärskar hygienen och säkerheten i sina produktionsprocesser och produkter. Aktören ska följa kraven i hygienlagstiftningen i fråga om livsmedel, hantering av livsmedel, livsmedelslokaler samt aktörens skyldigheter. Ett exempel på aktörens skyldighet är att visa sin livsmedelshygieniska kompetens med s.k. hygienpass.

De viktigaste hörnstenarna i hygienlagstiftningen är EU-hygienförordningarna 852/2004 och 853/2004 samt förordningen om mikrobiologiska kriterier för livsmedel 2073/2005 och följande av de nationella förordningarna som utfärdats med stöd av livsmedelslagen 23/2006: primärproduktionsförordningen (1368/2011), livsmedelslokalförordningen (1367/2011) och anläggningsförordningen (795/2014)

I anvisningar för god praxis som olika branscher har producerat och i anvisningar som Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) har upprättat öppnas och tolkas lagstiftningen.www.evira.fi

I Finland övervakas efterlevnaden av hygienlagstiftningen av nationella livsmedelstillsynsmyndigheter (kommunen, samkommunen eller samarbetsområdet för miljö- och hälsoskyddet). Även regionförvaltningsverken och Evira har tillsynsuppgifter, t.ex. köttbesiktning. Livsmedelstillsynen verkställs enligt EU-förordningarna 882/2004 och 854/2004 samt den nationella livsmedelslagen (23/2006). Evira styr och leder tillsynen

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1905 av den 22 oktober 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 vad gäller kontroll av dioxin i oljor, fetter och produkter framställda därav (Text av betydelse för EES)

 

Mer information

Anne Haikonen, lagstiftningsråd 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162438