Publikationer

Jord- och skogsbruksministeriet har två officiella publikationsserier: JSM:s publikationer och Fiskeri- och viltförvaltningens publikationer. Dessutom ger ministeriet ut ett stort antal andra publikationer, promemorior, broschyrer och tidningar.

Beställning: tfn: 0295 16 2430

För ytterligare information, kontakta ministeriets kommunikationsenhet, e-post: viestinta.mmm@gov.fi