Publikationer

Jord- och skogsbruksministeriet har en officiell publikationsserie: JSM:s publikationer. Dessutom ger ministeriet ut ett stort antal andra publikationer, promemorior, broschyrer och tidningar.