Sipiläs regeringens  2015-2019 spetsprojekt

Redogörelse om politiken för geografisk information

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte den 4 januari 2017 ett projekt för arbetet med en redogörelse om politiken för geografisk information. Uppdraget var att bereda en redogörelse om politiken för geografisk information och en tillhörande åtgärdsplan, som ska behandlas av statsrådet och riksdagen. Projektets mandatperiod var 9.1.2017–31.12.2017.  

De viktigaste målen i redogörelsen

Senare i år kommer det att överlämnas en redogörelse till riksdagen med en målbild för den offentliga förvaltningens uppgifter och ansvar när det gäller infrastrukturen för geografisk information i Finland. Målbilden är ett resultat av flera intressegruppers synpunkter på hur den geografiska informationen och de tjänster som hänför sig till den kan gagna hela samhället på bästa sätt.
I redogörelsen ska dessutom ingå en åtgärdsplan för hur målen ska nås.

Inom projektet inhämtas synpunkter från de serviceproducenter som upprätthåller, utvecklar, distribuerar och använder geografisk information och från slutanvändare. Dessa synpunkter utgör material för redogörelsen. Ett av delprojekten utreder vilken inverkan den tekniska utvecklingen har på infrastrukturen för geografisk information. Utifrån dessa beståndsdelar bereds redogörelsen i samarbete med intressegrupper.

Inspire-direktivet, som styr de geodataverksamheter som särskilt hänför sig till miljön, är ett av de ämnen som behandlas i redogörelsen. I samband med att intressegrupper hörs kommer det sannolikt också fram aspekter som hänför sig till utvecklingen av lagstiftningen.

Tidsplan

Avsikten är att redogörelsen ska överlämnas till riksdagen våren 2018. Arbetet inom projektet är fördelat på olika faser: utredningar, analyser och utformning av riktlinjer. I utredningsfasen får organisationer som upprätthåller, bearbetar och använder geografisk information ge sina synpunkter på utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information i Finland. 

Den ursprungliga planen var att överlämna redogörelsen om politiken för geografisk information till statsrådet i samband med statsrådets strategisession i december, men eftersom den ställdes in är följande möjlighet att överlämna redogörelsen den 12 februari 2018. Nu offentliggörs ett utkast till redogörelsen och en bakgrundspromemoria.

Vi tar gärna emot kommentarer till utkastet och bakgrundspromemorian. Som det ser ut nu kommer det fortsatta arbetet med redogörelsen att vara inriktat på utarbetande och genomförande av åtgärdsprogrammet. Före det ska redogörelsen genomgå politisk behandling, som eventuellt medför vissa ändringar i redogörelsen. Olika förslag kommer att finnas till hands under olika faser av arbetet med åtgärdsprogrammet.

Redogörelsens åtgärdsprogram

Fullmakt att genomföra redogörelsen beviljas först i och med den politiska behandlingen.  Planeringen av genomförandet har dock påbörjats. Avsikten är att en bred grupp representanter för olika intressegrupper ska delta i både utredningsfasen och genomförandet. Hur de olika faserna i anslutning till åtgärdsprogrammet ordnas i praktiken beror på de tillgängliga resurserna (inkl. finansieringen av åtgärdsprogrammet).

Först utreds förutsättningarna att genomföra de mest skyndsamma utvecklingsåtgärderna i redogörelsen. Vilka resurser som behövs för att genomföra åtgärderna och vilken nytta de ger bedöms mer detaljerat under arbetet med redogörelsen. Samtidigt pågår arbetet med att hitta nya lösningar på utvecklingsbehoven.

Bekanta dig med utkasten: Redogörelse om politiken för geografisk information, Bilaga 1 till redogörelsen

Kommentarer kan skickas till adressen: pts@mmm.fi

Ytterligare information:
Kari-Pekka Karlsson (fornamn.efternamn@mmm.fi)