Uppgifter och organisering

Uppgifterna och ansvarsområdena för vattentjänster är organiserade på tre nivåer: på en nationell, regional och kommunal nivå.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för vattentjänsternas allmänna utveckling samt för användningen och förvaltningen av vattenresurserna. På nationell nivå resultatstyr ministeriet Finlands miljöcentral som svarar för informationshanteringen och rapporteringen samt för olika varnings- och allmänhetstjänster som gäller vattenförhållanden. Ministeriet styr också närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet inom vattentjänster.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) är oberoende instanser inom regionalförvaltningen som har en viktig roll i att främja och utveckla vattentjänsterna regionalt och strategiskt. NTM-centralerna ska bland annat samordna vattentjänsterna och områdesanvändningen, övervaka och främja användningen av vattenresurser samt arbeta för att målen i lagstiftningen om vattentjänster och grundvatten ska nås.

Kommunen ska vidta åtgärder för att organisera vattentjänsterna om behovet hos en större grupp av invånare eller sanitära skäl eller miljöskyddsskäl kräver det. Ytterligare ska kommunen utveckla vattentjänsterna i sitt område i överensstämmelse med samhällsutvecklingens behov.

Ett vattentjänstverk är en tjänsteproducent som har till uppgift att sköta vattenuttag, distribuera hushållsvatten samt att behandla och rena avloppsvatten. Vi har ca 1 500 vattentjänstverk. Drygt 90 procent av hushållen är anslutna till vattennätet och ca 85 procent till avloppsnätet.

Ägaren av en fastighet svarar för fastighetens vattentjänster, det vill säga att fastigheten har tillgång till tillräckligt med rent hushållsvatten samt sådan avloppshantering som inte orsakar ohälsa eller förorening av miljön.

På andra webbplatser

NTM-centralerna: användning och förvaltning av vattenresurser

Finlands miljöcentral: vattentjänster

Social- och hälsovårdsministeriet: miljöhälsa

Miljöministeriet: miljöskyddslagstiftning