Finlands program för hållbar tillväxt: skogsprojekt


Finlands program för hållbar tillväxt bidrar till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Programmet får finansiering från EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (Next Generation EU) och särskilt från dess facilitet för återhämtning och resiliens (RRF), varför programmets projektefterlysningar också kallas RRF-efterlysningar.

Programmet är indelat i fyra pelare. Till den första pelaren (Pelare 1: grön omställning stödjer en ekonomisk strukturomvandling och ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle) hör en sammanlagt 10 miljoner euro stor investering på projekt som bidrar till klimatresiliens och naturens biologiska mångfald inom skogsbruket 2022–2025. Projekten väljs fram genom jord- och skogsbruksministeriets öppna projektefterlysningar.

Investeringarna handlar om utvecklings- och utbildningsprojekt som stödjer klimatresiliens och naturens biologiska mångfald. Projekt som ska finansieras

  • utvecklar sådana metoder för skogsvård och skogsbehandling som tryggar klimatresiliens och naturens biologiska mångfald med beaktande av behoven att utveckla hyggesfritt skogsbruk
  • förbättrar den värdeutveckling som bidrar till skogsbrukets klimatresiliens och naturens biologiska mångfald, effektiviserar de sammanhängande skogsåtgärderna och skapar nya både nationellt och globalt användbara innovationer
  • hjälper att genom utbildning införa skogsbruksrutiner som förbättrar klimatresiliens och naturens biologiska mångfald.

Finansieringen grundar sig på statsrådets förordning om klimatsäkra åtgärder inom markanvändningssektorn som bidrar till Finlands klimatneutralitetsmål 2035. Projektefterlysningen är en del av klimatåtgärdsprogrammet Fånga kolet som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet.
Den första efterlysningen av projekt som bidrar till skogarnas klimatresiliens och naturens biologiska mångfald ordnades av jord- och skogsbruksministeriet 9.11–15.12.2021. De utvalda projekten ska starta i mars 2022.

Hakuilmoitus 9.11.15.12.2021 hankehaku

Projektansökan 9.11.15.12.2021 (på svenska)

Frågor och svar i samband med RRF-projektefterlysningen (frågor som kommit in inom utsatt tid före den 24 november 2021)

I den första ansökningsomgången delas det ut sammanlagt högst 7 miljoner euro. En andra kompletterande ansökningsomgång ordnas i slutet av 2022.

Sociala medier: #HållbarTillväxt och #FångaKolet

På vår webbplats
Ministeriet fick 25 ansökningar om finansiering för skogsbruksprojekt inom programmet för hållbar tillväxt (JMS nyhet 17.12.2021)
En ny ansökan om finansiering för projekt som främjar skogsnaturens biologiska mångfald och skogsbrukets klimatresiliens öppnas i november (JMS pressmeddelande 22.10.2021)

På andra webbplatser
Finlands program för hållbar tillväxt (Finansministeriet)
FM:s sammanfattning av olika ministeriers utlysningar av finansiering (på finska)
Databas om finansieringskällor på Biotalous.fi (utlysningar av finansiering för bioekonomi, inkl. programmet för hållbar tillväxt) 

 

Mer information

Niina Riissanen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162339  


Joel Järvinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162133