Finlands program för hållbar tillväxt: skogsprojekt


Finlands program för hållbar tillväxt bidrar till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet. Programmet får finansiering från EU:s återhämtningsinstrument av engångsnatur (Next Generation EU) och särskilt från dess facilitet för återhämtning och resiliens (RRF), varför programmets projektefterlysningar också kallas RRF-efterlysningar.

Programmet är indelat i fyra pelare. Till den första pelaren (Pelare 1: grön omställning stödjer en ekonomisk strukturomvandling och ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle) hör en sammanlagt 8,5 miljoner euro stor investering på projekt som bidrar till klimatresiliens och naturens biologiska mångfald inom skogsbruket 2022–2025. Projekten väljs fram genom jord- och skogsbruksministeriets öppna projektefterlysningar.

Investeringarna handlar om utvecklings- och utbildningsprojekt som stödjer klimatresiliens och naturens biologiska mångfald. Projekt som ska finansieras

  • utvecklar sådana metoder för skogsvård och skogsbehandling som tryggar klimatresiliens och naturens biologiska mångfald med beaktande av behoven att utveckla hyggesfritt skogsbruk
  • förbättrar den värdeutveckling som bidrar till skogsbrukets klimatresiliens och naturens biologiska mångfald, effektiviserar de sammanhängande skogsåtgärderna och skapar nya både nationellt och globalt användbara innovationer
  • hjälper att genom utbildning införa skogsbruksrutiner som förbättrar klimatresiliens och naturens biologiska mångfald.

Finansieringen grundar sig på statsrådets förordning om klimatsäkra åtgärder inom markanvändningssektorn som bidrar till Finlands klimatneutralitetsmål 2035. Projektefterlysningen är en del av klimatåtgärdsprogrammet Fånga kolet som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet.

I förhållande till helheten har två öppna projektefterlysningar anordnats 2021 och 2022. Det finns i nuläget inga planer på en tredje projektefterlysning.

Sociala medier: #HållbarTillväxt och #FångaKolet

Materialet i den andra projektefterlysning

Jord- och skogsbruksministeriet anordnade en andra efterlysning som en del av Finlands program för hållbar tillväxt och markanvändningssektorns koldioxidbaserade klimatåtgärdspaket 8 september 2022–11 oktober 2022. Efterlysningen ska finansiera utvecklings- och utbildningsprojekt som förbättrar klimatresiliensen inom skogsbruket och den biologiska mångfalden i skogsnaturen med totalt cirka 4,7 miljoner euro. Projekten ska inledas i början av 2023 och avslutas senast i november 2025.

Hakuilmoitus 8.9.–11.10.2022 hankehaku

Projektansökan 8.9.–11.10.2022 (på svenska)

Frågor och svar i samband med RRF-projektefterlysningen (frågor som kommit in inom utsatt tid före den 23 september 2022, på finska)

Materialet i den första projektefterlysning

Genom den tidigare ansökningsomgången, som ordnades i slutet av 2021, tilldelades fem olika projekt finansiering på sammanlagt 3,8 miljoner euro. Dessa projekt genomförs åren 2022–2024.

Hakuilmoitus 9.11.15.12.2021 hankehaku

Projektansökan 9.11.15.12.2021 (på svenska)

Frågor och svar i samband med RRF-projektefterlysningen (frågor som kommit in inom utsatt tid före den 24 november 2021, på finska)
 

På vår webbplats 

Fyra skogsbruksprojekt får sammanlagt 4,4 miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt (JSM pressmeddelande 15.2.2023)
Den andra ansökningsomgången för finansiering av skogsbruksprojekt inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt inleds (JSM pressmeddelande 6.9.2022)
Fem skogsbruksprojekt får sammanlagt 3,8 miljoner euro från programmet för hållbar tillväxt (JSM pressmeddelande 20.5.2022)
Ministeriet fick 25 ansökningar om finansiering för skogsbruksprojekt inom programmet för hållbar tillväxt (JSM nyhet 17.12.2021)
En ny ansökan om finansiering för projekt som främjar skogsnaturens biologiska mångfald och skogsbrukets klimatresiliens öppnas i november (JSM pressmeddelande 22.10.2021)


På andra webbplatser

Finlands program för hållbar tillväxt (Finansministeriet)
FM:s sammanfattning av olika ministeriers utlysningar av finansiering (på finska)
Databas om finansieringskällor på Biotalous.fi (utlysningar av finansiering för bioekonomi, inkl. programmet för hållbar tillväxt) 

 

Mer information

Niina Riissanen, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162339   E-postadress:


Joel Järvinen, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162133   E-postadress: