Skydd av skogsträdens genetiska resurser

Skydd av skogsträdens genetiska resurser

En tillräckligt stor genetisk variation gör att trädarterna i våra skogar behåller livskraften i den föränderliga miljön. Att ta hand om den genetiska mångfalden och genresurserna är ett led i skyddet av biodiversiteten som Finland förbundit sig i internationella avtal. Med genetisk mångfald avses arternas interna variation mellan individer.

Genetiskt varierande skogar tål miljöförändringar

För att skydda genresurserna har man bildat ett nätverk för genreservskogar. Nätverket kompletteras av genresursarkiv och traditionella naturskyddsområden.

Finlands nationella genresursprogram för jord- och skogsbruk samt fiskerihushållning styr verksamheten som handlar om att bevara, skydda och hållbart använda genresurser. Programmets genomförande följs upp av jord- och skogsbrukets genresursdelegation som är en länk mellan olika ministerier i genresursfrågor, medverkar i lagberedningen och behandlar nordiska och internationella initiativ kring genresursområdet. Att bevara skogsträdens genresurser hör till Naturresursinstitutets ansvarsområde.

Att trygga skogsträdens genetiska variation ingår också i målen för skogsodlingen och bestämmelserna om handeln med skogsodlingsmaterial.

På vår webbplats

Genresurser

På andra webbplatser

Finlands nationella genresursprogram för jord- och skogsbruk samt fiskerihushållning

Mer information

Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162449   E-postadress: