Lagstiftning som berör landsbygd och byggande

EU:s landsbygdspolitik baserar sig på EG-fördragets artiklar om den gemensamma jordbrukspolitiken samt om ekonomiska och sociala samhörigheter. Med stöd av dessa har getts en rådsförordning som kompletterats med kommissionens förordningar. Med dessa stadgas bland annat om gårdarnas strukturåtgärder och om stöd för utveckling på landsbygden. Också LFA- och miljöstöd som hör till gårdarnas strukturfunktioner. Stöd till landsbygdsutvecklingen innefattar också programmen för mål 1 och för gemenskapsinitiativ. Dess verkställande baserar sig på en förordning som getts av rådets strukturfond.

Stöd för utveckling på landsbygden beviljas i huvudsak på basen av lagen om strukturstöd till jordbruket och lagen om stödjande av landsbygdsutveckling. Villkor för beviljande av stöd ingår i till lagen kompletterande statsrådsförordningar. Detaljerade stadganden om stöd ges årligen som såväl statsrådets som jord- och skogsbruksministeriets förordningar.

Landsbygdslagstiftning

Jord- och skogsbruksministeriet styr byggandet vid gårdar genom förordningar. Dessutom byggnadsanvisningar MMM-RMO C2.1, C2.2 och C4 tillämpas som riktgivande.

Byggnadsbestämmelser