Skogsförvaltning

Forststyrelsen

Forststyrelsen förvaltar ca 12 miljoner hektar statliga mark- och vattenområden som den har i sin besittning. Att sköta och använda områdena på ett sätt som tjänar samhället bäst är en av Forsstyrelsens uppgifter. Bestämmelser om detta ingår i lagen om Forsstyrelsen. Riksdagen godkänner årligen de centrala mål som gäller Forststyrelsens tjänster och verksamhet. Utifrån de mål som riksdagen fastställer beslutar jord- och skogsbruksministeriet om Forststyrelsens årliga resultatmål. Av de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen sköter, hör bland annat vildmarks-, vilt- och fiskefrågor samt användningen av statens ekonomiskogar för rekreation till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, medan miljöministeriet svarar för styrningen och finansieringen av uppgifter som gäller bland annat naturskydd och nationalparker.

Finlands skogscentral

Finlands skogscentral övervakar att skogslagstiftningen, dvs. skogslagen, lagen om ett hållbart skogsbruk och lagen om bekämpning av skogsskador, följs. Skogscentralen inspekterar skogsägarnas skogs- och naturvårdsarbeten och yrkesfolkets arbete i skog samt granskar att det offentliga finansieringsstödet används enligt lag. Centralen ger skogsägare råd om skötseln och användningen av ägarnas skogsföretag och förvaltar en databas över skoglig information. Den strategiska styrningen av skogscentralen hör till jord- och skogsbruksministeriet.

Naturresursinstitutet

Naturresursinstitutet är ett statligt forskningsinstitut som fokuserar sina resurser på förnybara naturresurser och en ansvarsfull livsmedelsproduktion. Naturresursinstitutet tillhandahåller expertservice till beslutsfattare och för statistik inom naturresursbranschen. Institutets verksamhet finansieras och styrs av jord- och skogsbruksministeriet.

På andra webbplatser

Forststyrelsen
Skogscentralen
Naturresursinstitutet

Mer information

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162150   E-postadress: