Projektet SOTKA ska hjälpa viltfågelpopulationer att återhämta sig

Jord- och skogsbruksministeriets projekt SOTKA går ut på att anlägga våtmarker, bygga ett nätverk av rastplatser, restaurera myrar och avrinningsområden samt att fånga små rovdjur. Synliga resultat väntas inom några år. Projektet SOTKA ingår i jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma Helmi-program som stärker den biologiska mångfalden i Finland. 

Projektet SOTKA – förbättring av andfåglarnas tillstånd - fokuserar på andfåglar som är krävande med tanke på livsmiljön, men ett av målen är också att restaurera livsmiljöer för vår hotade hönsfågel, ripa. Vidare ska man utreda möjligheterna att ge häckningsfrid för fåglar i värdefulla fågelvatten, våtmarker och skärgården genom effektiv fångst av främmande rovdjur.

För projektet som inleds i vår har budgeterats tre miljoner euro 2020 och 2021. Även i miljöministeriets program HELMI - förbättring av försämrade livsmiljöer - (42 miljoner euro) restaureras livsmiljöer på ett omfattande sätt. Många åtgärder gäller också direkt viltarter.

Projektet inleddes våren 2020 och fortsätter till utgången av denna regeringsperiod, det vill säga fram till 2023. Projektets budget är sammanlagt 6,8 miljoner euro. 

Mer info om denna SOTKA-sida hittas i navigationslänkarna enligt följande:

Läs om SOTKA-projektets fyra tilläggsprojekt: Sotka-våtmarker, Sotka-rastplatser, Haahka - främmande rovdjur och Riekko-ripmyrar

Läs också hur implementeringen av SOTKA-projektet stöds av forskning. Dessutom undersöker projektet nya finansieringsmöjligheter för att förbättra viltets livsmiljö.

Bakgrunder till projektet beskriver varför det går dåligt för andfåglar och hur Finland är ansvarig för flera sjöfåglars reproduktion i Europa.

SOTKA-projektet skall ge svar på problematiken gällande sjöfåglars hotade livsmiljöer efter det inledande pilotskedet 2019.

 

 

Mer information

Heidi Krüger, projektchef 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Enheten för vilt och fiske Telefon:0295162072   E-postadress: